Småländsk kuperad tallskog

Liten minskning av anmäld areal i oktober

Nyhet | Statistik - 15 november 2022

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under oktober var 4 procent mindre än under oktober 2021. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var 10 procent mindre.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under oktober 27 649 hektar, vilket var 4 procent mindre än under oktober 2021. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 931 hektar, vilket var 10 procent mindre än samma månad förra året.

Minskningar i 16 av 21 län

Sammanlagt minskade arealen i anmälningar och ansökningar i oktober med 12 procent i Norra Norrland, med 11 procent i Götaland och med 3 procent i Svealand, jämfört med oktober förra året. I Södra Norrland ökade dock arealen i anmälningar och ansökningar om avverkning med 10 procent.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i oktober de senaste fem åren är minskningen 7 procent. Även jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är minskningen 7 procent.

Hittills i år har anmälningarna minskat med 17 procent

Till och med oktober har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning minskat med 17 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog har minskat med 42 procent hittills i år.

I Götaland har anmäld och ansökt areal minskat med 28 procent och i Norra Norrland med 23 procent. I Svealand och i Södra Norrland är minskningen 9 respektive 8 procent, jämfört med årets första tio månader 2021.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första tio månader de senaste fem åren är minskningen 13 procent. Jämfört med de senaste tio åren är minskningen 11 procent.

Förklaring

Den minskade anmälda arealen behöver inte betyda att den faktiska avverkningen minskar i samma omfattning. Vad gäller den faktiska avverkningen publicerade Skogsstyrelsen, den 27:e september, en prognos för årets avverkning. 

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2021-2023. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ackumulerad areal i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning.

Månadsvis under året ackumulerad areal. Hela landet.

Diagrammet visar avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter