Vindlande skogsstig mellan träd och blåbärsris

Levande skogar nås inte i något län till år 2030

Nyhet - 16 december 2021

Skogsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet Levande skogar inte kommer att nås i något län till år 2030. Det visar årets regionala uppföljning.

Länsstyrelserna gör varje år en uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål där man bedömer miljötillståndet och miljöarbetet i respektive län. Skogsstyrelsen ansvarar för uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar. 

– Vår bedömning är att Levande skogar inte kommer att nås i något av länen till år 2030 med de åtgärder som gjorts så här långt. Det finns dock skillnader mellan länen när det gäller hur vi bedömer trenden för utvecklingen i miljön, säger Vanja Strand, regional samordnare för miljömålsuppföljningen, Skogsstyrelsen.

Trenden för miljötillståndet för Levande skogar bedöms i många län som neutral, vilket innebär att negativa och positiva utvecklingstrender väger upp varandra. Exempel på län som bedömt utvecklingen som neutral är Stockholm, Blekinge, Örebro, Skåne och Västmanland. I Kalmar län bedöms trenden som oklar, vilket förklaras med att det saknas färsk statistik från hänsynsuppföljningen samt att några indikatorer som tidigare visat positiv trend nu visar negativ trend.

De län som ifjol bedömde trenden som negativ kvarstår i sina bedömningar, det gäller exempelvis Halland, Norrbotten, Dalarna, Värmland, Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. Även i Västra Götalands län har man i år bedömt trenden som negativ. 

Viktiga åtgärder, men i för långsam takt

Många viktiga åtgärder görs för att komma närmare miljömålet. I redovisningen för Västra Götaland lyfts exempelvis åtgärder för vitryggig hackspett, formellt skydd och frivilliga avsättningar. I regionen med fjällnära skog lyfts hanteringen av ansökningar om tillstånd till avverkning av skogar med höga naturvärden, att länsstyrelserna inventerat skogliga värdekärnor i skog nära eller ovan fjällnära gränsen och att delar av skogsbruket gjort en avsiktsförklaring angående skydd av fjällnära skog.

– Det görs många bra åtgärder för att vi ska nå miljömålet Levande skogar, men tyvärr är takten i arbetet för långsam i förhållande till negativa förändringar som exempelvis skador på kulturmiljöer och förlust av livsmiljöer för hotade och känsliga arter, säger Vanja Strand.

Den årliga regionala uppföljningen av miljömålen presenteras samlat av RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet). Den nationella årliga uppföljningen som presenteras i mars 2022 bygger bland annat på de regionala uppföljningarna. 

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.