Lavskrika.

Lavskrikedomar: Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut

Pressmeddelande - 18 april 2018

Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut om artskyddsärenden i samband med avverkningar. Det visar en vägledande dom som kom i dag från Mark- och miljööverdomstolen i de så kallade lavskrikefallen. Själva sakfrågan, om fågelarten lavskrika ska påverka avverkningarna, ska nu avgöras i Mark- och miljödomstolen.

– Domarna är färska och behöver analyseras, men jag konstaterar att domstolen tycker vi är behöriga att fatta beslut om det här. Det är bra att vi fått ett tydliggörande från högsta instans om hur ärendena ska hanteras framöver. Samtidigt får vi nu vänta ytterligare på besked i själva sakfrågan, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Mark- och miljööverdomstolen skriver i sin dom att det visserligen är länsstyrelsen som har det primära tillsynsansvaret när det gäller frågor om artskydd. Samtidigt är det tydligt i lagstiftningen, skriver domstolen, att även Skogsstyrelsen måste bevaka de här frågorna och då också beakta artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser inom ramen för sitt tillsynsuppdrag.

Under sommaren 2016 beslutade Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken att säga nej till fem avverkningsanmälningar från skogsägare i Gävleborg med hänsyn till att fågelarten lavskrika finns i områdena. Besluten var de första som Skogsstyrelsen fattade sedan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i juni förra året beslutade om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen.

Besluten överklagades av markägarna till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt som i sina domar i oktober 2017 skrev att det är länsstyrelsen som ska fatta beslut, inte Skogsstyrelsen. Därmed avgjorde inte domstolen själva sakfrågan. I två av ärendena ändrade Skogsstyrelsen sin bedömning.

Domarna överklagades till högsta instans, Mark och miljööverdomstolen, som i dag alltså kom med dom i de tre ärendena. Där framgår att mark- och miljödomstolen i Östersund ska avgöra själva sakfrågan, om förekomst av lavskrika i områdena ska påverka möjligheten att avverka där eller inte.