Lavskrika.

Lavskrikedomar överklagas inte

Nyhet - 17 september 2019

Skogsstyrelsen kommer inte att överklaga de så kallade lavskrikedomarna från mark- och miljödomstolen. Det innebär att markägaren i de fyra enskilda fall som prövats nu har rätt att avverka om domen vinner laga kraft.

– Tre av ärendena har redan varit i högsta instans en gång och processen har pågått i tre år. Nu har vi fått prövat hur domstolen ser på de enskilda fallen. Vi har noga övervägt och kommit fram till att ännu en prövning i högre instans inte skulle ge ytterligare vägledning. Därför överklagar vi inte, säger Charlotta Ryd, Skogsstyrelsens distriktschef i Gävleborg.

Domarna från mark- och miljödomstolen från 27:e augusti gäller totalt fyra avverkningsanmälningar i samma område i Gävleborg där Skogsstyrelsen sagt nej till avverkning med hänsyn till att fågelarten lavskrika häckar och har sin livsmiljö i områdena. Skogsstyrelsen bedömde då att ytterligare avverkning riskerade leda till en minskad livsmiljö för fågelarten.

Första ärendena

Tre av ärendena, som första gången kom in till Skogsstyrelsen 2015, har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som gett beskedet att Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut om artskyddsärenden i samband med avverkningar. De tre ärendena var de första i sitt slag som Skogsstyrelsen fattat beslut om sedan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket beslutat om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen.

Ärendena skickades sedan tillbaka till lägre instans, mark- och miljödomstolen, för ett avgörande i de enskilda fallen.

Avgörs från fall till fall

– Vi kommer fortsatt att avgöra varje fall enskilt men efter domarna kommer Skogsstyrelsen självklart att se över om det är något i våra arbetssätt som behöver justeras eller skruvas på när det gäller vilket underlag som krävs och vilket ansvar som ligger på markägaren, säger Charlotta Ryd.

Kontakt