Lavskrika.

Lavskrika påverkar tre avverkningar i Hälsingland

Nyhet - 04 juli 2018

Två avverkningar får klartecken, i en måste det tas hänsyn och i två fall får inte avverkningen utföras alls. Det blev utfallet när Skogsstyrelsen nu beslutat om fem nya avverkningsärenden i områden i Hälsingland där det förekommer att fågelarten lavskrika har revir.

Enligt artskyddsförordningen får inte fridlysta fåglars fortplantningsområden förstöras. De två fall där skogsägarna inte får avverka alls omfattar tio respektive 2,7 hektar. Skogsstyrelsens utredning visar att områdena har stor betydelse för lavskrikans möjlighet att behålla det nuvarande utbredningsområdet. Det finns också dåliga förutsättningar för fågeln att etablera nya revir intill. Artdatabanken stödjer den uppfattningen.

Markerna består av miljöer där lavskrikan trivs

Genom inventeringar som gjorts under flera decennier är det dokumenterat att det finns ett antal revir i området. Markerna där skogsägarna inte får avverka består till stor del av naturmiljöer som är nödvändiga för att lavskrikan ska trivas. Det handlar om äldre granskog i olika höjd, rika på hänglav.

– Det finns lavskrika i områdena och arten bedöms minska om det sker ytterligare avverkningar av skogar med kvalité att hysa lavskrika. Då kan vi enligt vårt sätt att tyda artskyddsförordningen inte fatta något annat beslut än att säga nej i de två fallen, säger Jonas Löfstedt, chef för Skogsstyrelsens region Mitt.

Efter att två berörda skogsägare skickat in de fem avverkningsanmälningarna under hösten och vintern, har Skogsstyrelsen gjort fältbesök men också inhämtat synpunkter och underlag från länsstyrelsen, Artdatabanken och från de inventeringar som gjorts sedan början av 1990-talet i området.

Två avverkningar får klartecken

I det tredje ärendet får skogsägaren avverka under förutsättning att en mindre del lämnas kvar som en zon av träd mot en bäck, för att inte lavskrikans revir i området ska bli allt för uppsplittrat. I två fall ger Skogsstyrelsen klartecken till avverkning. Ärendena rör en mindre areal och bestånden saknar rätt förutsättningar för lavskrikan. Avverkningarna bedöms inte påverka lavskrikans bevarandestatus.

– Vi beklagar samtidigt att utredningen dragit ut på tiden och att skogsägarna fått vänta för länge. Det beror på att vi fått vänta på underlag men utredningen har också fått fördjupas efterhand eftersom det saknas vägledande domar. Vi har behövt tiden för att få ett välgrundat beslut, säger Jonas Löfstedt.

Kontinuerlig kontakt med skogsägarna

Under handläggningen har Skogsstyrelsen haft kontinuerlig kontakt med skogsägarna och även skickat ut en sammanställning av underlaget innan det slutgiltiga beslutet fattades. Besluten har nu skickats till skogsägarna.

Sedan tidigare ligger tre andra ärenden från Hälsingland i mark- och miljödomstolen för prövning där markägare fått nej till att avverka på grund av förekomst av lavskrika. Skogsstyrelsen har i de fem nya fallen tillämpat samma riktlinjer som tidigare.

I våras meddelade regeringen att artskyddsförordningen ska utredas för att skapa klarhet och förutsägbarhet kring vad som gäller, både för skogsägare och miljöintressen.