Lavskrika.

Lavskrika hindrar inte fyra planerade avverkningar

Nyhet - 27 augusti 2019

Mark- och miljödomstolen ger klartecken till totalt fyra planerade avverkningar i Gävleborg där fågelarten lavskrika finns. Skogsstyrelsen har tidigare sagt nej och bedömt att de skulle påverka lavskrikan negativt, men domstolen gör en annan bedömning.

– Det är bra att vi fått ett klargörande i de här enskilda fallen där lagtexten är komplicerad och svårtolkad. Till det har vi sedan tidigare också fått vägledning i principiellt viktiga frågor kring artskyddet genom andra domar i högre instanser, till exempel gällande tjäder. Vi kommer nu analysera domarna, säger Charlotta Ryd, Skogsstyrelsens distriktschef i Gävleborg.

Mark- och miljödomstolen i Östersund skriver i sin dom att lavskrikan visserligen omfattas av artskyddsförordningen men är utöver det inte särskild skyddad vare sig på EU-nivå eller i svensk rätt. Därför bör det ställas höga krav på den utredning som läggs till grund för att meddela ett så pass ingripande beslut som att förbjuda en avverkning, enligt domstolen. Uppgifterna i utredningen om lavskrikans revir är för osäkra, enligt domstolens bedömning och därför ska en avverkning tillåtas.

Inleddes redan 2016

Under sommaren 2016 beslutade Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken att säga nej till flera avverkningsanmälningar i Gävleborg med hänsyn till att fågelarten lavskrika häckar och har sin livsmiljö i områdena. Skogsstyrelsen bedömde då att ytterligare avverkning riskerade leda till en minskad livsmiljö för fågelarten. De tre ärenden som nu prövats är på sammanlagt 14,4 hektar.

Besluten var de första i sitt slag som Skogsstyrelsen fattade sedan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket beslutat om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen. Mark- och miljööverdomstolen har tidigare prövat de tre ärendena och kommit fram till att Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut om artskyddsärenden i samband med avverkningar.

Ett nyare fall

Domstolen har i dag också kommit med en dom i ett liknande ärende från 2018 i samma geografiska område där dom och domskäl är desamma.

Tillsammans med Naturvårdsverket har Skogsstyrelsen tidigare begärt en översyn av regelverket kring artskyddet, något som nu också kommer att ske enligt den så kallade januariöverenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna.

Kontakt