Gravröse markerat med kulturstubbar

Låg skadenivå på kulturmiljöer i norra Norrland

Nyhet | Regionalt - 04 februari 2021

Den årliga hänsynsuppföljningen av kulturmiljöer visar på den lägsta skadenivån som hittills uppmätts i norra Norrland. Däremot är skadenivån för villkorade områden kring fornlämningar fortfarande hög.

Varje år utförs inventeringar för att följa upp hänsynen till kända och registrerade kulturmiljöer tre år efter avverkning. Resultatet återkopplas till markägare och används för att skapa en dialog och samverkan kring hur hänsynen till kulturmiljöer i skogen kan bli bättre.

Bästa resultatet som uppmätts

I norra Norrland (Västerbottens och Norrbottens län) visar resultatet från 2020 års inventering den lägsta skadenivån på kulturmiljöer som hittills uppmätts sedan inventeringen startade 2012. Av de kulturmiljöer som följts upp bedöms 10 procent ha skadats eller skadats grovt. Markberedning står för den största andelen skador, följt av körskador. Den högsta skadenivån som uppmätts vid inventering i norra Norrland har legat på 28 procent.

AnnKristin Unander, inventeringsledare för Skogsstyrelsens kulturmiljöuppföljning, tror att utvecklingen till stor del beror på ett engagemang och en vilja till förbättring. Bakom resultatet ligger också ett långt och gediget arbete.

˗ Det har genomförts många utbildningsinsatser genom åren och skogssektorn har gemensamt tagit fram målbilder om hänsyn till kulturmiljöer. Varje år sedan 2013 har vi i norra Norrland också haft samverkansmöten inom skogsbranschen där vi diskuterat skadorna på kulturlämningar. Nu börjar vi se resultatet.

Hänsynen i villkorsområden kan förbättras

Uppföljning av hänsynen till fornlämningar ingår också i inventeringen. Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen. Runt en fornlämning kan Länsstyrelsen villkora att exempelvis ingen markberedning får ske inom ett område närmare än 20 meter från fornlämningen. Det villkorade området har lika starkt lagskydd som fornlämningen.

Inventeringen visar att skadenivån inom villkorsområden fortfarande är hög i hela landet och även i norra Norrland.

˗ Andelen skador och grova skador i villkorsområdena ligger på 38 procent i norra Norrland. Här finns det en förbättringspotential. Målet är att inga kulturlämningar alls ska skadas vid skogsbruk så det gäller att vi fortsätter i denna positiva riktning.