Kunskapsunderlag om skogen i nordvästra Sverige

Nyhet - 15 juni 2018

Skogsstyrelsen har tagit fram två rapporter med kunskapsunderlag om skogen i nordvästra Sverige. Materialet blir ett viktigt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet med nyckelbiotoper i området.

Skogsstyrelsen har tagit fram två rapporter med kunskapsunderlag om skogen i nordvästra Sverige.  Rapporterna är:

  • "Nulägesbeskrivning av nordvästra Sverige". Författare Svante Claesson, Skogsstyrelsen.  Rapporten beskriver via befintlig statistik hur markanvändningen, naturvärden, skogstillstånd och skogsbruket ser ut i nordvästra Sverige och jämför med övriga landet.
  • "Vetenskapligt kunskapsunderlag för nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige". Författare Jean-Michel Roberge, Skogsstyrelsen. Rapporten belyser det vetenskapliga kunskapsunderlag som är av betydelse för att uttolka nyckelbiotopsdefinitionen och tillämpa nyckelbiotopsbegreppet i nordvästra Sverige med hänsyn till regionala och lokala förutsättningar.

De båda rapporterna och resultaten av testerna med den utvecklade metoden för nyckelbiotopsinventering utgör en grund för det fortsatta arbetet med utveckling av arbetet med nyckelbiotoper i nordvästra Sverige