Forsande vatten genom skog.

Kraftsamling ska rädda åar i Blekinge

Pressmeddelande | Regionalt - 22 mars 2019

Nu görs en kraftsamling för att förbättra de hårt påfrestade miljöerna kring två mycket betydelsefulla vattendrag i Blekinge: Mieån och Lyckebyån. Med hjälp av stöd från EU kickstartar den 28 mars en flerårig satsning där myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner tillsammans hjälps åt att få ett hållbart nyttjande av vattendragen.

Mieån och Lyckebyån uppnår i dag inte vad man kallar för ”God ekologisk status”. Orsakerna är många: vattenuttag, utdikningar, jordbruk, skogsbruk, flottning, vattenkraft och industrier… Det är bara några exempel på aktiviteter som genom åren har lett till att vattenkvaliteten har försämrats. Även vattendragens naturliga processer har påverkats.

– All påverkan under årens lopp har kraftigt försämrat förutsättningarna för växt- och djurlivet i och runt omkring de här vattendragen. Därför sjösätter vi nu den största kraftsamling som gjorts i områdena för att få till en bred samverkan som kan vända trenden, säger Anna Hermansson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Blekinge.

Länsstyrelsen Blekinge och Skogsstyrelsen är aktiva partners i projektet Grip on life, ett omfattande EU-projekt som pågår fram till 2023, där den här satsningen på samverkan är en del. Projektet handlar i korta drag om att fortsätta använda våra naturresurser på ett hållbart sätt, för att kunna förbättra och bevara miljön i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet.

Ett särskilt fokus är prioriterade åtgärder i och i anslutning till våra Natura 2000-områden. Mieån, norr om Karlshamn, och Lyckebyån, norr om Karlskrona, utgör projektets två fokusområden i Blekinge. Målet med arbetet är att tillsammans ta fram hållbara åtgärdsplaner som redan från början är väl förankrade lokalt.

Satsningen inleds med en informationsträff för alla aktörer som vill vara med. Media är också välkomna.

När? 28 mars, klockan 18:00-21:00

Var? Kreativum Science center, Strömmavägen 28 Karlshamn

Kontakt

Kontakt