Fjällnära skog

Kraftsamling för ärenden inom fjällnära skog

Nyhet - 30 september 2020

Nu kraftsamlar Skogsstyrelsen för att slutföra mer än 100 ärenden som rör ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog. Vi förbereder oss också för att hantera nya ansökningar framöver.

Skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden, har rätt till ersättning från staten. Det står klart efter Mark- och miljööverdomstolens vägledande domar från maj månad i år.

– Vi har mer än hundra pågående ärenden om ersättning som vi ska slutföra så skyndsamt som möjligt. I varje ärende finns en kommunikation med markägaren eller markägarens ombud, säger Staffan Norin, regionchef för region Nord på Skogsstyrelsen.

Betala ut ersättning

Skogsstyrelsen ska på relativt kort tid värdera stora arealer skog, komma överens med markägarna och betala ut ersättning.

– Vi kraftsamlar nu på myndigheten och prioriterar om i verksamheten. Bland annat koncentrerar vi resurser på att hinna allt fältarbete med koppling till de pågående ersättningsärendena innan snön lägger sig på marken, säger Staffan Norin.

Stora arealer skog

Antalet ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog har ökat under september, framför allt har stora arealer tillkommit. Nya ansökningar handläggs så fort som möjligt och enligt gällande regelverk och vägledande domar.

– När vi har fått in en ansökan om avverkningstillstånd görs en granskning med hjälp av tillgängliga data och även fältbesök om det rör områden med förväntat höga naturvärden, säger Staffan Norin och fortsätter:

– Barmarkssäsongen är en tidsmässigt begränsande faktor för våra möjligheter att snabbt handlägga ansökningar och göra de kontroller i fält som behövs. Med tanke på de omfattande ansökningarna som inkommit i höst kommer vi inte att hinna fältbesöka alla områden innan snön kommer. Trots att vi prioriterar dessa ärenden högt, kan de därmed avgöras först tidigast hösten 2021.

Nya ansökningar

Nya ansökningar om avverkningstillstånd inom fjällnära skog som skickas in till Skogsstyrelsen kommer att hanteras löpande. För varje ansökan om avverkning i fjällnära skog ska en bedömning av naturvärden göras och grunderna för att medge respektive neka avverkningstillstånd är oförändrade. 

Enligt skogsvårdslagen får inte avverkningstillstånd medges i fjällnära skog om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården. Om avverkningstillstånd nekas vid en ansökan, gäller de principer om ersättning som Mark- och miljööverdomstolen har lagt fast.

Kontakt

Kontakt

Kontakt