Kraftig ökning av anmäld avverkningsareal i Norrland

Statistik - 17 april 2018

Anmäld areal för avverkning i Norrland var i mars 20 procent större än i mars förra året, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik. Ökningen har skett gradvis under 2018.

Samtidigt är det stora skillnader mellan norr och söder där en avmattning nu märks av i mellersta och södra Sverige. I Svealand anmäldes 18 procent mindre och i Götaland 7 procent mindre än under samma tid förra året.

Sett till hela landet ökade arealen något under mars. Totalt anmäldes 15 558 hektar vilket är en procent mer jämfört med motsvarande månad föregående år.

På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 11 av 21 län. Största minskningen, 47 procent, var i Värmlands län följt av Kalmars län med 44 procent och Örebros län med 33 procent. I Södermanlands län nästan fördubblades arealen under mars 2018 jämfört med motsvarande månad förra året.

Under första kvartalet anmäldes fyra procent större areal jämfört med samma period 2017. I hela Norrland var motsvarande siffra14 procent.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten publiceras i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Surendra om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

surendra.joshi@skogsstyrelsen.se