Gamla tallar i barrskog.

Kraftig minskning av nya områdesskydd

Nyhet | Statistik - 24 mars 2020

Skogsstyrelsens beslut om skydd av skog minskade kraftigt i omfattning under 2019, jämfört med året innan. Den nya arealen naturvårdsavtal minskade med 74 procent och visar därmed den lägsta nivån på 20 år, enligt Skogsstyrelsens statistik.

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal är de former av skyddad skog som Skogsstyrelsen hanterar. Under 2019 fattade Skogsstyrelsen beslut om nya biotopskyddsområden och tecknade nya naturvårdsavtal som omfattar totalt 1 424 hektar mark. 290 av dessa hektar avsåg nya naturvårdsavtal och det är den lägsta nivån sedan 1999.

Från 1993 till 2019 har nästan 39 000 hektar med naturvårdsavtal tecknats av Skogsstyrelsen. De 290 nytillkomna hektaren under 2019 är en minskning med nästan 74 procent sedan 2018. I genomsnitt har omkring 1 000 hektar tecknats årligen i nya naturvårdsavtal sedan 2010. Minskningen under 2019 orsakades av främst av minskat anslag till områdesskydd.

Avtalen som Skogsstyrelsen tecknar knyts till särskilda biotoper. Den vanligaste biotoptypen för naturvårdsavtalen är naturskogsartad barrskog, nästan 18 400 hektar, vilket är 47 procent av alla naturvårdsavtal. Regionalt har Norrbottens län störst areal naturvårdsavtal, cirka 4 800 hektar. Bland kommunerna ligger Malung-Sälen i topp med cirka 1 100 hektar.

Skogsstyrelsen fattar även beslut om biotopskyddsområden. Totalt har det beslutats om nästan 31 900 hektar biotopskyddsområden sedan 1994, varav 1 134 hektar tillkom under 2019. Det är en minskning med mer än 40 procent sedan 2018 som dock var ett år då ovanligt mycket biotopskyddsområden beslutades på grund av höjda anslag till Skogsstyrelsen för områdesskydd. Det årliga genomsnittet sedan 2010 är cirka 1 200 hektar i nya biotopskyddsområden per år.

Av samtliga biotopskyddsområden är 68 procent knutna till biotopen äldre naturskogsartade skogar. Det län som har störst areal biotopskyddsområden är Dalarna med nästan 3 500 hektar. Den största kommunen är Gotland med cirka 1 200 hektar biotopskyddsområden.

Sammanlagt har 3,1 miljarder kronor betalats ut för biotopskyddsområden och naturvårdsavtal sedan 1993. 2019 betalades det ut 163 miljoner kronor för de nytillkomna biotopskyddsområdena och 9 miljoner kronor för de nytecknade naturvårdsavtalen.

Beskrivning:

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Ersättningen för ett biotopskyddsområde motsvarar 125 procent av områdets marknadsvärdeminskning till följd av beslutet.

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt och tidsbegränsat avtal. Ersättningen varierar beroende på hur lång tid som avtalet gäller. Tiden kan variera mellan ett till femtio år. För ett 50-årigt avtal får markägaren 60 procent av områdets rotnetto i ersättning.

Statistiken redovisar Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområde till och med 31 december innevarande år, inklusive ej laga kraftvunna beslut om inte annat anges. Statistiken för naturvårdsavtal omfattar avtal tecknade av Skogsstyrelsen, exklusive arealer som ingår i vitryggs- och ekoparksavtal. För båda skyddsformerna gäller att inga överlappsanalyser mot andra typer av formellt skydd har gjorts.

Nyheter inom statistiken

För första gången finns även kommunindelad statistik för biotopskydd och naturvårdsavtal. Tabellen finns tillgänglig i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, SCB och SLU har gemensamt skapat ny samlad statistik om arealen skogsmark som är formellt skyddad, frivilligt avsatt, hänsynsmark eller impediment. Biotopskydd och naturvårdsavtal är en del av det formella skyddet men statistiken i denna publikation skiljer sig något från det som förekommer i den samlade statistiken från SCB. I ett led att öka tydligheten i redovisning tillkommer nu en sammanställning av den areal där Skogsstyrelsen beslutat om biotopskydd men där beslutet inte vunnit laga kraft senast den 31 december innevarande år. Skillnaderna finns beskrivna mer utförligt i det statistiska meddelandet och kvalitetsdeklarationen tillgängliga på Skogsstyrelsens webbsida

Kontakt