Kvarlämnade högstubbar i en granskog

Korrigerad statistik om lämnade träd, högstubbar och lågor vid föryngringsavverkning.

Nyhet | Statistik - 29 oktober 2020

De beräkningsrutiner som används för att skatta antal och volym lämnade träd, högstubbar och lågor vid föryngringsavverkning har uppdaterats. Vid uppdateringen har Skogsstyrelsen upptäckt felaktigheter i tidigare publicerade resultat.

Under 2020 har beräkningsrutiner för återväxtuppföljningen, som är underlag till resultaten, genomgått en uppdatering samt en kvalitetssäkring. I samband med detta upptäcktes felaktiga databaskopplingar som resulterat i att vi från och med avverkningssäsongen 1998/1999 har redovisat ett för högt antal lämnade hänsynsträd och för hög lämnad trädvolym. Statistiken över lämnad areal påverkas inte av felet. Alla resultat har därför korrigerats och den statistik som nu publiceras avser de korrigerade siffrorna.

Korrigeringen innebär att den tidigare presenterade stora ökningen i antal och volym från och med avverkningssäsongen 1998/1999 efter korrigeringen är en liten ökning eller har ett oförändrat tillstånd beroende på variabel.

Lämnade grova träd på stabil nivå men lämnade klena träd minskar

Resultaten från den senaste inventeringen visar att volymen hänsynsträd är cirka 3,0 kubikmeter per hektar.

Det är framförallt tall och björk som lämnats som hänsynsträd i samband med föryngringsavverkning. I genomsnitt lämnades 1,5 tallar och 1,5 björkar per hektar. Andra trädslag utgjorde var för sig ett lägre antal.

Det finns ett tydligt samband mellan dimension och antal vad gäller lämnade hänsynsträd. Antal lämnade grova träd i samband med föryngringsavverkning ligger stabilt på samma nivå medan antal klenare träd stadigt minskat sedan slutet av 90-talet.

För volymen lämnade frö- och skärmträd ser den nedåtgående trenden ut att fortsätta.

Volymen lämnad hård död ved ökar.

De senaste resultaten visar att volymen lämnad hård död ved är 2,9 kubikmeter per hektar. För avverkningsperioden 1993/94-1995/96 var motsvarande siffra 1,6 kubikmeter per hektar. Generellt för volymen lämnad död ved är att den ökar med hårdhetsgraden på veden.

Volymen lågor är omkring 3,5 kubikmeter per hektar.

Ingen förändring i lämnade arealer

De ytor som lämnas i samband med föryngringsavverkning är framförallt trädgrupper, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner. I denna inventering ses ingen nämnvärd förändring för mängden areal som lämnas.

Förklaring

Resultaten kommer från en inventering vi gör när föryngringsåtgärderna är genomförda vilket innebär att de senaste resultaten avser avverkningar gjorda under perioden 2009/2010 – 2011/2012. Undersökningen avser i första hand mängden lämnade fristående hänsynsträd och mängden död ved som lämnats eller tillskapats.

Samtliga resultat finns i statistikdatabasen och i Statistiska meddelanden.
Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Skogsstyrelsen kommer under dagen även att ge ut ett pressmeddelande om detta.

 

 

Kontakt