Jäv och bisysslor granskat av Riksrevisionen

Nyhet - 12 mars 2019

Det förekommer att Skogsstyrelsen beställer varor och tjänster från företag med koppling till myndighetens anställda. Men det finns bra system och rutiner för att hantera detta och inget fall bedöms påverka förtroendet för myndigheten. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen som genomfört en granskning av fem myndigheters inköp. Däremot kan dokumentationen kring detta bli bättre och det arbetar nu Skogsstyrelsen med.

Granskningen, som i huvudsak omfattar 2016, visar att det är sällsynt med transaktioner mellan Skogsstyrelsen och företag som har koppling till myndighetens anställda, så kallade närståendetransaktioner, även med hänsyn till myndighetens storlek. Riksrevisionen bedömer att de transaktioner som har genomförts sannolikt inte riskerar myndighetens förtroende.

˗ Det är väldigt bra att vi får detta ordentligt genomlyst eftersom det handlar om vårt förtroende och hur vi hanterar skattemedel. Granskningen visar att vi har bra rutiner kring detta, men att det finns förbättringar att göra och det arbetar vi nu med, säger Skogsstyrelsens ekonomichef Frank Lantz.

Granskningen visar att femton anställda inom Skogsstyrelsen har direkta eller indirekta kopplingar till företag som myndigheten haft transaktioner med. Riksrevisionen bedömer att hälften av dem innebär en låg risk för att myndighetens förtroende skadas. Övriga fall är kända och hanterade inom myndigheten, även om dokumentationen om åtgärderna kan förtydligas, enligt revisionen.

Riksrevisionen har inte hittat någon anställd med eget engagemang i ett företag som bedöms innebära risk för förtroendeskada. Andelen anställda vars bisyssla kunde kopplas till en leverantör var under en (1) procent.

Många anställda är skogsägare

Riksrevisionens granskning visar också att nästan hälften av de anställda inom Skogsstyrelsen har en koppling till ett privat företag i och med att de även är skogsägare eller har nära anhöriga som äger skog. Detta skulle kunna innebära jävssituationer, till exempel i samband med utbetalningar av ersättning för biotopskydd och naturvårdsavtal.

˗ Vi är naturligtvis medvetna om detta och ser det som naturligt att många av våra anställda äger skog. Därför har vi under lång tid arbetat för att minimera risken för jäv. Det finns rutiner och bestämmelser för hur anställdas skogsärenden ska flyttas så att de inte behandlas i den del av organisationen där den anställde finns, säger Frank Lantz.

Ständiga förbättringar

Skogsstyrelsen kommer fortsätta arbeta kontinuerligt med frågorna inom hela organisationen.

˗ Vi ser att Riksrevisionen anser att vägledningen kring vad som är tillåtet och inte när det gäller bisyssla behöver bli mer konkret. Det ska vi naturligtvis åtgärda. Vi ska även titta vidare på hur vi tydliggöra ansvaret för upphandling och förbättra myndighetens avtalsförvaltning ännu mer. Alla dessa frågeställningar kommer att hanteras och åtgärdas inom de interna riskanalyserna, säger Frank Lantz.

Kontakt