Plantering på hygge.

Inventera dina planteringar

Nyhet | Regionalt - 07 mars 2019

Med anledning av den mycket torra sommaren 2018 i Hallands län är det viktigt att du som skogsägare inventerar dina föryngringar så snart det är möjligt. Detta för att snarast hitta eventuella skadade områden och hinna åtgärda dem i vår. Plantbeställningar till plantskolorna behöver göras så snart det är möjligt. Kanske behöver även markberedning utföras innan omplantering.

Följ upp och hjälpplantera/omplantera vid behov

Det är mycket viktigt att du följer upp resultatet av förra årets planteringar så snart som möjligt. Notera skadade områden och beställ plantor så snart som möjligt. Du kan dessutom behöva göra en ombehandling mot snytbagge och en viltbehandling. Följ utvecklingen även under de kommande åren.

Rätt planta på rätt plats

Torra somrar som den vi upplevde under 2018 visar tydligt vikten av att välja lämpligt trädslag där du planterar. Många granplanteringar från år 2017 och 2018 har tagit stor skada eller helt torkat bort på grund av vattenbrist. De skador som nu syns i äldre granplanteringar ser vi oftast på mark som inte är lämplig för produktion av gran.

Skydda plantorna mot snytbaggen

Snytbaggen kan orsaka stora skador på din plantering. Insekten ger sig gärna på oskyddade plantor och gnager av barken så att plantan dör. Skogsbruket använder idag olika mekaniska skydd som mestadels inriktar sig på att skydda stamdelen på plantan från snytbaggegnag. Rätt applicerat och rätt hanterat ger det oftast ett gott skydd mot snytbaggens skador.

Fördelen med att markbereda

Med en markberedning innan planteringen kan du skydda plantan från torkskador. Det ger plantan en bra start och en snabbare etablering. Är markberedningen utförd på ett korrekt sätt så att vegetationen hålls undan från markberedningsfläcken och plantan, och minskar också snytbaggeangreppen.

Plantera tidigt

Försök att plantera tidigt på våren när vinterns markfuktighet fortfarande finns i marken. Plantan hinner då etablera sitt rotsystem och har större chans att klara en torkperiod. Det är särskilt viktigt på platser där du befarar torka. Ett annat alternativ är att plantera på hösten.

Behandla mot viltbete

Har du bekymmer med plantbetning kan det vara en bra med en förebyggande behandling av plantorna på hösten. Det finns verksamma viltavskräckande medel som du kan använda. Tallplanteringar i södra Sverige behöver i princip alltid viltskyddsbehandlas minst ett eller kanske flera år efter planteringen.

Checklista för att lyckas med föryngringarna

  1. Föryngra utifrån ståndorten – rätt trädslag på rätt plats.
  2. Markbered där det är möjligt, gärna några månader innan plantering.
  3. Använd snytbaggeskyddade plantor och var noga med planteringspunkten.
  4. Plantera tidigt på våren, alternativt höstplantera.
  5. Använd eventuellt viltbehandling (bör upprepas årligen för störst effekt).
  6. Inventera din plantering efter sommaren, för att se hur den klarat sig.
  7. Ombehandling mot snytbagge kan vara nödvändigt vid svåra angrepp.
  8. Notera eventuella avgångar (det vill säga plantor som inte har klarat sig) och rita in områdena på en karta. Det underlättar uppskattningen av plantbehovet inför beställning.
  9. Beställ plantor i tid, och hjälpplantera/omplantera efter behov.
  10. Inventera igen efter nästa sommar.