Ett dike har pluggats för att återväta marken runt om

Intresserad av att teckna återvätningsavtal?

Nyhet | Regionalt - 02 augusti 2022

Är det dig vi söker? Just nu söker Skogsstyrelsen i Värmland markägare som är intresserade av att gynna klimatet genom att återväta utdikade torvmarker.

Med återvätning höjer du grundvattennivån på din torvmark för att minska utsläppet av växthusgaser. Återvätning är en kostnadseffektiv åtgärd du kan vidta för att öka klimatnyttan och gynna den biologiska mångfalden.

Syftet med ett återvätningsavtal är att återväta dikad mark permanent och på så sätt minska utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bildas när torven bryts ner. Vatten hindrar nerbrytning av torv. Genom att plugga dikena och höja grundvattennivån, minskar därför utsläppen av växthusgaser på bördiga torvrika marker.

Skogsstyrelsen står för hela kostnaden av återvätningsåtgärden och genom att teckna ett återvätningsavtal kan du även få en engångsersättning för minskat markvärde. I avtalet regleras bland annat hur återvätningen på objektet ska gå till, vad du som markägare avstår ifrån och vilken ersättning du får.

Bra att veta

  • Avtalstiden är 50 år.
  • Avtalet innebär ingen begränsning när det gäller nyttjandet av de träd som växer på marken som återväts.
  • Skattemässigt fungerar återvätningsavtal på samma sätt som ett naturvårdsavtal.
  • Skogsstyrelsen följer en prioriteringsordning och kan inte garantera att alla som anmäler intresse har möjlighet att teckna ett återvätningsavtal.

Mer information

Du kan läsa mer om återvätning och anmäla intresse för att teckna återvätningsavtal på Skogsstyrelsens webbplats.

Kontakt