Illustration som visar en sumpskog med insekter och djurliv

Internationella våtmarksdagen - återvätning viktigt för klimatet

Nyhet - 02 februari 2022

Dikade torvmarker släpper ut mycket växthusgaser. Du kan göra en viktig insats för klimatet genom att sätta igen dikena. När torvmarken blir våt igen, minskar utsläppen. Du kan få viss ekonomisk ersättning genom återvätningsavtal. 

Utsläpp av växthusgaser är huvudanledningen till den globala uppvärmningen och de måste minska. På en hektar dikad, bördig torvmark kan nettoutsläppen motsvara förbränning av upp till åtta kubikmeter olja per år.

Det finns ett enkelt sätt att minska utsläppen från dikade torvmarker – vatten. När torven blir blöt byts torvnedbrytningen mot en långsam torvtillväxt. Kol lagras in istället för att avgå som koldioxid.

Sätta igen diken – en viktig klimatinsats

Du kan göra en viktig insats för klimatet genom att låta sätta igen dikena. På så sätt återväts marken och utsläppen minskar. Insatsen ger dessutom effekt jämförelsevis snabbt. Om du låter sätta igen dina diken höjs grundvattennivån normalt redan inom några veckor. Återvätningen är bra även för den biologiska mångfalden och arter som gillar fuktiga miljöer - groddjur, insekter, fladdermöss, fåglar och kärlväxter.

Återvätningsavtal

Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få en engångsersättning för minskat markvärde. I avtalet regleras bland annat hur återvätningen på objektet ska gå till och vilken ersättning du får. Välkommen att skicka in din intresseanmälan på Skogsstyrelsens webbplats.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.

Bakgrund dikning

Under lång tid dikades många av våra sumpskogar för att utöka arealen jordbruksmark eller för att öka skogsproduktionen. Det var angeläget då det gjordes men har visat sig ge negativa effekter på klimatet. När den torra torven kommer i kontakt med syre bryts den ner och växthusgaser bildas, främst koldioxid.

Återvätning och miljön

Återvätning av dikade torvmarker bidrar till flera miljökvalitetsmål:

  • Levande skogar
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Myllrande våtmarker
  • Ett rikt växt-och djurliv
  • Minskad klimatpåverkan

Återvätning av dikade torvmarker bidrar även till att uppfylla målen i EU:s ramdirektiv för vatten.