Skogsdikning

Hänsyn till miljön vid dikesrensning

Nyhet | Regionalt - 24 februari 2020

Under 2019 har Skogsstyrelsen följt upp vilken hänsyn till miljön som tas i samband med dikesrensning. Vi har bland annat tittat på vilka skyddsåtgärder som har tagits för att förhindra slamtransport till angränsande vattendrag. Uppföljningen visar att de markägare som vi haft samråd med i de allra flesta fall har vidtagit åtgärder för att minimera slamtransport.

Dikesrensning är en åtgärd där du rensar gamla diken ned till den gamla dikesbottnen för att diken ska behålla sin avvattnande funktion. I många fall krävs samråd med Skogsstyrelsen minst sex veckor innan du påbörjar dikesrensning. Detta gäller bland annat rensning av diken som kan ha en negativ påverkan på sjöar och vattendrag.

- Tänk på att vatten är ett livsmedel som du bör vara aktsam om, redogör därför vilken hänsyn du tänker ta när du anmäler dikesrensning till Skogsstyrelsen” säger Per Taube, tillsynsansvarig på Kronobergs distrikt.

För att minimera transporten av finpartiklar, humus, näringsämnen och kvicksilver till vattendrag ska anpassningar genomföras. Du kan till exempel anlägga en slamgrop, där vattnet stannar upp så att partiklar hinner sedimentera. Ett annat sätt är att lämna en dikessträcka orensad som ett översilningsområde mot sjöar och vattendrag, då fångas en del av slammet där. För att fånga upp slam vid dikningstillfället kan man täppa igen diket nedströms med exempelvis granris eller halmbalar. Dessa tar man sedan bort tillsammans med slammet när grävningen är utförd.

Kronoberg är Sveriges plattaste län, det är framförallt väldigt platt kring Åsnen och den västra delen av länet. Här är en stor del av skogsmarken dikad. En del diken har inte längre någon produktionshöjande effekt eftersom de växt igen eller så har träden själva tagit hand om vattnet.

- Rensa bara de diken som verkligen behöver rensas, då minskar slambildningen och du sparar både på miljön och plånboken, säger Jerker Bergdahl, distriktschef på Kronobergs distrikt.

Är du osäker på vad som gäller bör du ta kontakt med Skogsstyrelsen i god tid innan du utför åtgärden.