Skogsdikning

Hänsyn till miljön vid dikesrensning i Jönköpings län

Nyhet | Regionalt - 19 februari 2020

Under 2019 har Skogsstyrelsen följt upp vilken hänsyn till miljön som tas i samband med dikesrensning. Vi har bland annat tittat på vilka skyddsåtgärder som har tagits för att förhindra slamtransport till angränsande vattendrag. Uppföljningen visar att de markägare som vi haft samråd med i de allra flesta fall har vidtagit åtgärder för att minimera slamtransport.

Dikesrensning är en åtgärd där du rensar gamla diken ned till den gamla dikesbottnen för att diken ska behålla sin avvattnande funktion. I många fall krävs samråd med Skogsstyrelsen minst sex veckor innan du påbörjar dikesrensning. Detta gäller bland annat rensning av diken som kan ha en tydlig negativ påverkan på sjöar och vattendrag.

- När du anmäler en dikesrensning för samråd hos Skogsstyrelsen är det viktigt att du även beskriver vilka anpassningar till miljön du tänker göra, säger Leif Källström, tillsynsansvarig i Jönköping. För att minimera transporten av finpartiklar, humus, näringsämnen och kvicksilver till vattendrag ska anpassningar genomföras. Du kan till exempel anlägga en slamgrop, där vattnet stannar upp och slammet hinner sedimentera. Ett annat sätt är att lämna en dikessträcka orensad som ett översilningsområde mot sjöar och vattendrag. För att fånga upp slam vid dikningstillfället kan man täppa igen diket nedströms med exempelvis granris eller halmbalar. Dessa tar man sedan bort tillsammans med slammet när grävningen är utförd.

Är du osäker på vad som gäller bör du alltid ta kontakt med Skogsstyrelsen i god tid innan du utför åtgärden.