Trappa av trä i en grönskande skog

Gröna steg ska underlätta att nå miljömålet för skogen

Nyhet - 30 januari 2023

För att lättare kunna nå miljömålet för skogen har nu Skogsstyrelsen fastställt en rad nya målsättningar som kallas Gröna steg. Genom att bryta ned miljömålet Levande skogar i mindre delar är förhoppningen att miljömålsarbetet ska bli mer motiverande och att de steg som tas i rätt riktning ska synliggöras.

– Det är en väl beprövad metod att bryta ned stora utmaningar i mindre bitar för att nå framgång. Gröna steg är en sådan metod som vi tror både ska öka motivation och engagemang men också ge en skjuts framåt i det långsiktiga arbetet med att nå miljömålet Levande skogar, säger Camilla Andersson, miljöstrateg på Skogsstyrelsen.

De insatser som görs för miljön i skogen räcker inte för att vi ska nå miljömålet Levande skogar. Det konstaterade Skogsstyrelsen i höstas i en fördjupad utvärdering av miljömålet, något som nyligen bekräftades i Naturvårdsverkets sammanställning över samtliga miljömål.  Flera livsmiljöer och hotade arter minskar samtidigt som kulturlämningar och vattendrag förstörs eller påverkas negativt.

Samtidigt görs många goda insatser inom skogsbruket för att hänsynen till miljön ska bli bättre. För att öka motivationen och tydliggöra de positiva förändringar som görs på vägen mot det stora målet har Skogsstyrelsen nu beslutat om Gröna steg för Levande skogar.

Gröna steg har tagits fram för en rad olika områden, till exempel kantzoner med träd vid vattendrag, mängden döda träd i skogen och skogsbrukets påverkan på forn- och kulturminnen i skogen (kulturmiljöer). Vissa steg har tydlig koppling till arbetet med att ta miljöhänsyn vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder, medan andra rör mer övergripande aspekter som till exempel variation i skogsskötsel och viltförvaltning.

– Skogsstyrelsen gör varje år en uppföljning av miljömålet Levande skogar och vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering. De Gröna stegen kan användas som ett av underlagen i de uppföljningarna och kan vara ett viktigt komplement, men kommer inte att ersätta de miljömålsindikatorer och andra underlag som används för att analysera och utvärdera miljöutvecklingen, säger Camilla Andersson.

De Gröna steg som Skogsstyrelsen nu fastställt har tagits fram i samverkan med aktörer kopplade till skogen och bygger på de diskussioner som skett i samverkansgruppen. Medverkan i samverkansprocessen innebär dock inte att alla står bakom samtliga förslag.

Kontakt

Kontakt