Föryngringsavverkning

Granbarkborreskador bakom ökade anmälningsarealer i Värmland

Nyhet | Statistik - 18 augusti 2020

Efter förra sommarens stora svängningar i anmäld areal för avverkning ligger den i år i nivå med genomsnittet för juni och juli under perioden 2007 – 2020. Granbarkborreskador är trolig orsak till stor ökning av anmälningar i Värmland.

Anmäld areal hittills i år

Fram till och med juli har 135 586 hektar anmälts för avverkning vilket är 7 procent mindre än under de sju första månaderna 2019.

Juli 2020

Den totala anmälda arealen i juli uppgick till 19 448 hektar för hela landet, vilket är 10 procent lägre än anmäld areal samma månad 2019:

  • I norra Norrland minskade den anmälda arealen med 21 procent och uppgick till 4 525 hektar, vilket är i nivå med genomsnittet för juli månad under perioden 2007 – 2020.
  • I södra Norrland ökade den anmälda arealen med 7 procent jämfört med samma period 2019 och uppgick till 6 370 hektar. Det är den högsta nivån på 10 år jämfört med medeltalet för juli månad under perioden 2007 – 2020.
  • I Svealand minskade den anmälda arealen med 8 procent jämfört med juli 2019 och uppgick till 4 812 hektar. Det är i nivå med genomsnittet (4 690 hektar) för juli månad under perioden 2007 – 2020.
  • I Götaland minskade den anmälda arealen med 21 procent jämfört med juli 2019 (3 741 hektar). Det är också tydligt lägre (15 procent) än medeltalet 4 420 hektar för juli under perioden 2007 – 2020.

Förra årets stora anmälda arealer i Götaland på grund av bland annat granbarkborreangrepp kan vara en orsak till minskningen i anmäld areal i juli jämfört med juli 2019.

Minskning i 13 av 21 län

Den anmälda avverkningsaralen minskade i tretton län i juli jämfört med samma månad 2019. Störst var minskningen i Gotlands län (75 procent), men då det på Gotland handlar om små arealer totalt sett får en förändring ett procentuellt stort genomslag. Anmäld areal i Kronobergs län är den lägsta för juli på 10 år och Kalmar län uppvisar den lägsta nivån på 9 år. Både Jönköpings län och Hallands län noterar de minsta anmälda arealerna för juli på 8 år.

I Värmlands län har den anmälda arealen ökat med 35 procent jämfört med juli 2019. Det är den högsta nivån på 10 år och 38 procent högre än genomsnittet för perioden 2007 – 2020. En bakomliggande orsak kan vara de stora granbarkborreskador som drabbat Värmland. Det kan även vara en orsak till att Västmanlands län hade den högsta nivån på anmäld areal på 5 år i juli, vilket även är mycket högre (39 procent) än snittet för juli under perioden 2007 – 2020. Även Gävleborgs län uppvisar en hög nivå för juli (26 procent) jämfört med genomsnittet för juli under perioden 2007 – 2020 och det är också den högsta nivån för juli månad på 14 år.

Anmälan om avverkning och ansökan om tillstånd för avverkning juli 2019 och 2020, hektar:

Län Juli 2019 Juli 2020 Förändring
Gotlands län 138 35 -75%
Hallands län 231 133 -42%
Jönköpings län 760 465 -39%
Kalmar län 1 096 688 -37%
Södermanlands län 770 494 -36%
Stockholms län 234 170 -28%
Västerbottens län 3 504 2 599 -26%
Kronobergs län 473 373 -21%
Dalarnas län 1 760 1 406 -20%
Västra Götalands län 809 692 -15%
Norrbottens län 2 206 1 925 -13%
Örebro län 511 450 -12%
Uppsala län 650 599 -8%
Jämtlands län 2 803 2 908 4%
Gävleborgs län 1 554 1 620 4%
Blekinge län 281 297 6%
Östergötlands län 607 652 7%
Skåne län 365 406 11%
Västernorrlands län 1 611 1 842 14%
Västmanlands län 349 433 24%
Värmlands län 931 1 260 35%
Hela riket 21 644 19 448 -10%

Avser avverkning i normal skog, fjällnära skog, ädellövskog och avverkning för annat ändamål än virkesproduktion.

Juni 2020

Den totala anmälda arealen i juni i hela landet uppgick till 26 168 hektar, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2019.

  • I norra Norrland ökade den anmälda arealen med 12 procent och uppgick till 6 739 hektar, vilket är i nivå med genomsnittet för juni under perioden 2007 – 2020.
  • I södra Norrland ökade den anmälda arealen med 25 procent jämfört med samma period 2019 och uppgick till 7 859 hektar. Det är i nivå med medeltalet för juni månad under perioden 2007 – 2020.
  • I Svealand ökade den anmälda arealen med 11 procent jämfört med juni 2019 och uppgick till 6 797 hektar.
  • I Götaland var den anmälda arealen lika stor som samma månad 2019

Ökning i 15 av 21 län

Den anmälda arealen ökade i femton län jämfört med juni 2019. Störst var ökningarna i Uppsala och Södermanlands län med 83 respektive 81 procent. I Gävleborgs län fortsätter vårens trend med ökad anmäld avverkningsareal jämfört med förra året. I juni var ökningen 23 procent jämfört med juni 2019.

Även under juni månad hade Blekinge och Stockholms län de största minskningarna i anmäld areal med 58 respektive 36 procent. Anmälda avverkningsareal i Blekinge var 106 hektar, vilket är mindre än hälften jämfört med medeltalet för juni under perioden 2007 – 2020.

Anmälan om avverkning och ansökan om tillstånd för avverkning juni 2019 och 2020, hektar:

Län Juni 2019 Juni 2020 Förändring
Blekinge län 250 106 -58%
Stockholms län 322 205 -36%
Östergötlands län 734 532 -28%
Hallands län 243 191 -21%
Dalarnas län 2 362 1 959 -17%
Norrbottens län 2 952 2 808 -5%
Jönköpings län 602 610 1%
Kronobergs län 521 529 2%
Örebro län 743 767 3%
Västra Götalands län 1 322 1 378 4%
Gotlands län 67 75 12%
Västmanlands län 433 484 12%
Jämtlands län 2 595 2 910 12%
Värmlands län 1 231 1 490 21%
Gävleborgs län 1 882 2 310 23%
Kalmar län 692 883 28%
Västerbottens län 3 062 3 931 28%
Skåne län 344 466 35%
Västernorrlands län 1 790 2 639 47%
Södermanlands län 608 1 099 81%
Uppsala län 432 793 83%
Hela riket 23 192 26 168 13%

Avser avverkning i normal skog, fjällnära skog, ädellövskog och avverkning för annat ändamål än virkesproduktion.

Förklaring

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning. En anmälan eller ansökan om avverkningstillstånd behöver inte innebära att skogen verkligen blir avverkad.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt