dikad torvmark som blivit återvätt

Fira våtmarksdagen med en insats för klimatet

Nyhet - 02 februari 2023

Idag den 2 februari uppmärksammar Skogsstyrelsen den internationella våtmarksdagen. Dikade torvmarker släpper ut mycket växthusgaser. Sätt igen dina diken så kan vi tillsammans minska utsläppen. Du kan få viss ekonomisk ersättning genom återvätningsavtal.   

På en hektar dikad, bördig torvmark kan nettoutsläppen av växthusgaser motsvara förbränning av upp till åtta kubikmeter olja per år. Det finns ett enkelt sätt att minska utsläppen från dikade torvmarker – vatten. När torvmarken blir våt igen, minskar utsläppen. Kol lagras in istället för att avgå som koldioxid.

Sätta igen diken – en viktig klimatinsats

Gör en viktig insats för klimatet genom att låta sätta igen dikena. Då återväts marken och utsläppen minskar. Ju bördigare marker, ju större är klimatnyttan. Insatsen ger dessutom snabb effekt. När du satt igen dikena höjs grundvattennivån normalt redan inom några veckor. Återvätningen är bra även för den biologiska mångfalden och arter som gillar fuktiga miljöer - groddjur, insekter, fladdermöss, fåglar och kärlväxter.

Återvätningsavtal

Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få en engångsersättning för minskat markvärde. I avtalet regleras bland annat hur återvätningen på objektet ska gå till och vilken ersättning du får. Välkommen att skicka in din intresseanmälan.

Kontakt

Bakgrund dikning

Under lång tid dikades många av våra sumpskogar för att utöka arealen jordbruksmark eller för att öka skogsproduktionen. Det var angeläget då det gjordes men har visat sig ge negativa effekter på klimatet. När den torra torven kommer i kontakt med syre bryts den ner och växthusgaser bildas, främst koldioxid.

Återvätning och miljön

Återvätning av dikade torvmarker bidrar till flera miljökvalitetsmål:

  • Levande skogar
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Myllrande våtmarker
  • Ett rikt växt-och djurliv
  • Minskad klimatpåverkan

Återvätning av dikade torvmarker bidrar även till att uppfylla målen i EU:s ramdirektiv för vatten.