Unga granplantor bland vuxna tallar.

Godkända föryngringar på fortsatt hög och stabil nivå

Nyhet | Statistik - 27 oktober 2020

Andelen föryngringsareal som uppfyller kraven i skogsvårdslagen, var vid Skogsstyrelsens senaste inventering 91 procent. Plantering är den föryngringsmetod som ger högst andel godkända föryngringar.

Skogsvårdslagen kräver att skogsägare får upp ny skog efter avverkning. Därför följer Skogsstyrelsen upp med inventeringar av återväxten varje år. Resultat från den senaste inventeringen visar att skogsbruket får upp ny skog på det sätt som lagen kräver, på 91 procent av den avverkade arealen. För ett godkänt resultat krävs ett visst antal huvudplantor och en maximal andel luckor per hektar.

Högst godkänt resultat har Svealand och Norra Norrland med 95 respektive 94 procent godkänd areal, följt av Götaland med 91 procent och Södra Norrland med 88 procent godkänd areal.

Föryngringsmetoderna plantering och sådd har högst andel godkänd areal, 92 respektive 89 procent. Naturlig föryngring har en lägre andel godkänd areal, 83 procent. På avverkningar utan föryngringsåtgärd är 55 procent av arealen godkänd. Arealer utan föryngringsåtgärd utgör dock endast 1 procent av den totala föryngringsarealen.

Valda föryngringsmetoder i stort sett oförändrade.

Fördelningen på de olika föryngringsmetoderna har de senaste åren legat på en relativt stabil nivå. Plantering har en svag ökning och utgör nu 85 procent av föryngringsarealen. Naturlig föryngring har de senaste åren minskat något, men ligger kvar på samma andel som förra årets redovisning på 10 procent.

Störst skillnad i föryngringsmetod mellan de olika landsdelarna visar sådd, som har använts på 5 procent av föryngringsarealen i Norrland men bara på 2 respektive 1 procent i Svealand och Götaland.

Nära 90 procent av föryngringsavverkad areal markbereds

Markberedningen i landet visar en svag, men stadig, ökning och är nu uppe i 89 procent av den föryngringsavverkade arealen. I Norrland markbereds i stort sett all föryngringsareal som ska planteras medan andelen markberedd areal i Svealand och Götaland ligger på 90 respektive 74 procent.

Där naturlig föryngring har använts som föryngringsmetod är andelen som är markberedd högst i Svealand. Föryngringsmetoden, som står för 10 procent av avverkad areal i Svealand, har en markberedd andel på 79 procent. I Södra Norrland är andelen 67 procent och i Götaland 61 procent. I Norra Norrland är andelen lägst, med 41 procent.

Tall och gran dominerar bland huvudplantorna

Antal huvudplantor per hektar är fortsatt stabilt. Det senaste resultatet visar att det i genomsnitt finns 2 466 huvudplantor per hektar varav 44 procent är tall och 38 procent gran. Antal huvudplantor av tall har ökat något de senaste åren, medan de har minskat för gran. Huvudplantor av löv utgör 15 procent.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

 

Kontakt