Blandskog med höstfärger

Gemensamma satsningar i Norrbotten för en hållbar skog

Nyhet | Regionalt - 28 september 2021

19 insatser inom fem fokusområden. Det innehåller den handlingsplan för det regionala skogsprogrammet som har antagits av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Skogsstyrelsen och Region Norrbotten.

Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder i bred samverkan med olika aktörer inom bland annat rennäring, friluftsliv och skogsägare genererar en rad aktiviteter under den kommande treårsperioden.

Totalt är det 19 olika insatser och åtgärder inom fem olika fokusområden som har pekats ut. Handlingsplanen är beslutad av styrgruppen för Norrbottens regionala skogsprogram och presenterades vid programrådsmötet den 10 september. Programrådet består av ett tjugotal organisationer som representerar bland annat besöksnäring, jakt, friluftsliv, naturvård, rennäring och skogsnäring.

Stort intresse för skogen

– Intresset för skogen är väldigt stort och skogen är en viktig resurs, idag och för framtida generationer. Det gäller att få med så många perspektiv som möjligt då vi hanterar de skogliga frågorna, säger Ulrika Lundberg, processledare för det regionala skogsprogrammet vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Länsstyrelsen i Norrbottens län kommer bland annat att anordna kunskapsseminarier och dialogtillfällen som rör aktuella skogliga frågor med avseende på ett hållbart brukande och bevarande av skogen. Region Norrbotten ansvarar för att bevaka internationella initiativ som påverkar Norrbottens skogssektor och sprida information om dessa. Skogsstyrelsen arbetar i samverkan med berörda parter för att öka kunskapen om skogsskador och hitta lösningar för att minska antalet skador.

– Handlingsplanen är direkt kopplad till strategin för skogsprogrammet och har tagits fram i en bred process med inspel från olika aktörer i länet, säger Ulrika Lundberg.

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Skogsstyrelsen och Region Norrbotten antog i oktober 2020 en strategi för Norrbottens regionala skogsprogram. Arbetet har därefter fortsatt med att ta fram en handlingsplan för att förtydliga och peka ut viktiga åtgärder och insatser som föreslås under åren 2021–2023.

Kontakt