Hyggesfri avverkning

Fyra norrlandslän i gemensam satsning på skogen

Debattinlägg - 14 februari 2022

Regioner och länsstyrelser i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland presenterar i en debattartikel i lokala medier, tillsammans med Skogsstyrelsen en gemensam satsning på skogen för hållbar utveckling i norra Sverige. Nu finns regionala skogsprogram i varje län som innehåller en rad konkreta åtgärder. Flera exempel på det presenteras i debattartikeln .

Just i dag, 14 februari, samlar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg ett hundratal deltagare i en stor konferens om det nationella skogsprogrammet. Samtidigt är en omdiskuterad skogsproposition på riksdagens bord med slutdebatt om ungefär en månad. Vägvalen kring skogen och frågor som äganderätt, biologisk mångfald, klimatet och bioenergi är i politiskt fokus och har visat sig kunna avgöra en regeringsbildning.

Utöver detta driver EU ett antal initiativ om klimat och biologisk mångfald med inverkan på svensk skog. Skogen kommer inte att kunna tillgodose alla behov och önskemål. Debatten om skogen är intensiv och allt mer polariserad mellan olika intressen. Här och nu formas framtidens skogspolitik.

Skogen i våra fyra norrlandslän är avgörande för omställning till ett fossilfritt och hållbart samhälle. Vi menar att skogen behövs som värdeskapare, för innovation och fler jobb. Förutom för skogs- och träindustri är skogen också grundläggande för rennäring och besöksnäring. Skogens potential kan nyttjas ännu bättre men det ska ske inom ramen för miljömålen

Vi har nu i samverkan med ett hundratal aktörer från företag och organisationer för första gången tagit fram regionala skogsprogram i våra fyra län. Det är en unik satsning där vi vill stärka förädling och företagande inom länen för exempelvis ökat byggande i trä, klimatåtgärder och förvaltning av skogar. Det gäller även förädling av alla andra nyttor och värden vi får från skogen genom upplevelser, produkter och naturvärden.

Detta breda samarbete kan ge konstruktiva lösningar i ett låst debattklimat, samt en ökad kunskap och förståelse för skogen både nationellt och inom EU. Med gemensamma krafter skapar vi arenor för heta frågor som klimatpåverkan, fjällnära skogar, skogsskador, biologisk mångfald och äganderätt.

Våra fyra län har många gemensamma framtidsfrågor för att ta vara på skogen, såsom jämställdhet, utbildning och kompetensförsörjning. Det finns också särskilda åtgärder för varje län:

I Jämtland planeras Nordic Green Business Forum för att samla ägare, investerare och andra aktörer i Östersund tillsammans med liknande aktörer från Norge. Det planeras aktiviteter som stödjer ökad förädlings- och innovationsgrad från skogen. Regionen har också de gröna näringarna med jord, skog och vatten som ett så kallat styrkeområde i den regionala utvecklingsstrategin.

I Norrbotten kommer skogsprogramarbetet inriktas på fortsatt dialog och kunskapshöjande insatser, ur såväl ett företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt och socialt perspektiv. Vi vill ta vara på de möjligheter som skogen erbjuder för länets utveckling, för länets bidrag till att nå de globala hållbarhetsmålen samt för utvecklad innovation, forskning och förädling.

I Västerbotten driver och stödjer skogsprogrammet med en lång rad aktörer satsningar inom träindustri och träbyggnad, jämställdhet, biologisk mångfald, skogsskador, skogsskötsel och mångbruk. Dessutom bevakas och kommuniceras vad som händer inom EU och ett internationellt samarbete med andra regioner inom Barentsregionen har etablerats.

I Västernorrland kommer skogsprogramarbetet inriktas på ett pågående projekt om jämställdhet i skogsbranschen, genomförande av aktiviteter för att stödja och stimulera initiativ kopplat till skogens olika värden. Skogen är också ett utpekat, viktigt område för regional tillväxt i länets arbete med Smart specialisering.

Många aktörer har i över tre år lagt tid och kraft på de regionala skogsprogrammen. Vi vill här uttrycka vår uppskattning för dessa insatser. Ett engagemang från branscher och ideella organisationer är helt avgörande för att skogsprogrammen ska ge resultat. Men då behövs också en tydlighet från regering och riksdag om ta vara på de regionala skogsprogrammen och ge arbetet långsiktiga förutsättningar. Den här chansen har vi inte råd att missa.

Jämtland

Marita Ljung, Landshövding Jämtlands län

Elise Ryder Wikén, Regionråd, Region Jämtland Härjedalen

 

Norrbotten

Lotta Finstorp, Landshövding Norrbottens län

Nils-Olov Lindfors, Regionråd, Region Norrbotten

 

Västerbotten

Helene Hellmark Knutsson, Landshövding Västerbottens län

Rickard Carstedt, Regionråd Västerbottens län

 

Västernorrland

Berit Högman, Landshövding Västernorrlands län

Sara Nylund, Regionråd, Region Västernorrland

 

Skogsstyrelsen

Staffan Norin, Regionchef Skogsstyrelsen

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.