Människor på promenad i lövskog. Foto: Jenny Leyman

Frivilliga avsättningar ökar

Nyhet | Statistik - 22 maj 2023

2022 var nästan 1,4 miljoner hektar frivilligt avsatta av markägarna och den certifierade arealen uppgick till 14,8 miljoner hektar samma år, enligt Skogsstyrelsens undersökning. Både de frivilliga avsättningarna och den certifierade arealen har ökat sedan 2021.

Arealen frivilliga avsättningar 2022 var nästan 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket är en ökning med cirka 50 000 hektar jämfört med 2021. Det är dock vanligt att statistiken om frivilliga avsättningar revideras i takt med att undersökningens uppgiftslämnare förbättrar sin registerhållning. Läs mer om revideringar nedan.

De frivilliga avsättningarna är jämnt fördelade i landet med 300 000 till 400 000 hektar vardera i de fyra landsdelarna Norra Norrland, Södra Norrland, Svealand och Götaland.

Enskilda markägare hade under 2022 frivilliga avsättningar på 560 000 hektar och övriga markägare 810 000 hektar. Till övriga markägare räknas privata bolag, offentliga markägare, trossamfund med flera.

Certifierad areal

Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2022 till 14,8 miljoner hektar vilket är en ökning med cirka 20 000 hektar jämfört med 2021. Det innebär att 67 procent av all produktiv skogsmark utanför formellt skydd i landet är certifierad.

Enskilda markägare äger strax över 4,7 miljoner hektar certifierad mark medan den största delen 10,1 miljoner hektar ägs av övriga markägare.

Reviderad statistik för årtalen 2019 till 2021

Samtidigt som statistiken över certifierad areal och frivilliga avsättningar för 2022 publiceras har även statistiken för åren 2019 till 2021 reviderats. Revideringarna rör mestadels förbättrad rapportering från uppgiftslämnare i form av mer säker uppskattning av frivilliga avsättningar, länsindelning eller ägarkategorisering. Den allmänna registerhållningen har även förbättrats hos några viktiga uppgiftslämnare. Sammantaget resulterar revideringen, med 2021 som exempel, att de frivilliga avsättningarna höjs med 42 000 hektar.

En större uppgiftslämnare har felaktigt inkluderat improduktiv skogsmark i sin rapportering av certifierad produktiv skogsmarksareal för åren 2019 till 2021. Dessa uppgifter har nu korrigerats och skattningen av den certifierade produktiva arealen har som helhet minskat med cirka 200 000 hektar (1 procent) som en följd av detta. 

Revideringar är vanliga för statistiken om certifierad areal och frivilliga avsättningar och årliga förändringar samt regionala jämförelser ska göras med försiktighet. Skattningarna ändras när bättre information finns tillgänglig.

Förklaring

Frivillig avsättning – Område med produktiv skogsmark där markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterade i plan eller annan handling.

Övriga markägare – Staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare.

Enskilda markägare - Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.


 

Kontakt

Frivilliga avsättningar

Areal produktiv skogsmark.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Certifierad skogsmark

Areal produktiv skogsmark som är certifierad enligt FSC eller PEFC.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter