svenska sedlar och småpengar som ligger på ett träbord

Fortsatt uppgång för avverkningskostnaderna 2020

Nyhet | Statistik - 22 juni 2021

Det blev 2 procent dyrare att föryngringsavverka under 2020, visar statistik som Skogsstyrelsen och Skogforsk tagit fram. Det är tredje året i rad som avverkningskostnaderna ökar och kostnaden är nu den högsta sedan stormåret 2005.

Kostnaderna för föryngringsavverkning ökade både i norra och södra Sverige under 2020. Störst var ökningen i södra Sverige där kostnaden steg med 2,4 procent, medan den steg med 1,9 procent i norra Sverige. Ett genomsnitt för hela landet visar att det kostar 107 kr per fast kubikmeter under bark (m3f ub) att föryngringsavverka och transportera virket till bilväg. Det är den högsta nivån sedan 2005 då motsvarande kostnad var 110 kr per m3f ub. 2005 var präglat av höga kostnader efter stormen Gudrun. Mellan 2004 och 2005 ökade kostnaden för föryngringsavverkning med 57 procent.

Kostnaden för gallring ökade med 4 procent i södra Sverige och med 1,8 procent i norra Sverige. I genomsnitt kostade gallring 210 kr per m3f ub. Det är den högsta nivån under åren 2000 till 2020, då Skogsstyrelsen och Skogforsk har gjort statistik på avverkningskostnaderna.

I statistiken finns även uppgifter om kostnad för försvårad föryngringsavverkning i skadad skog. Skadad skog omfattar skog som är skadad av brand, storm, insekter eller svampangrepp. Kostnaden för den försvårade avverkningen var 35 procent högre än för ordinarie föryngringsavverkning under 2020. Även avverkning av skadad skog är lägre än stormåret 2005 då den försvårade avverkningen var 83 procent dyrare än ordinarie föryngringsavverkning.   

I ett längre tidsperspektiv har kostnaderna för både föryngringsavverkning och gallring ökat med 16 procent från 2010 till 2020. Under samma period har hemmamarknadsprisindex (HMPI för mineral och industriproduktion exklusive livsmedel) ökat med nästan 13 procent och konsumentprisindex (KPI) har ökat med nästan 8 procent.

Kostnader för återväxtåtgärder och röjning

Kostnaderna för återväxtåtgärder har också stigit till nya högsta nivåer under 2020. Sedan 2019 har kostnaden för hyggesrensning ökat med 8 procent till 1 526 kr per hektar, markberedning med 1 procent till 2 454 kr per hektar, plantering med 6 procent till 5 925 kr per hektar och sådd med 2 procent till 4 976 kr per hektar. Även kostnaden för röjning ökade med 3 procent till en ny högsta nivå på 2 746 kr per hektar.

Revideringar och förändringar i statistiken

I samband med denna publicering har Skogforsk och Skogsstyrelsen gått igenom det historiska dataunderlaget tillbaka till år 2000 och gjort ett antal mindre rättningar av inkomna uppgifter. Revideringarna av skattningarna är relativt små och gäller huvudsakligen åren 2017 till 2019. Det rör sig om  justering av felaktig övertäckning i samband med att Bergviks skogsinnehav gick över till nya markägare.

I samband med revideringen utökar vi publiceringen till att omfatta avverkningskostnader för skog som ägs av annan part. Tidigare publicerade vi enbart kostnader för egenägd skog samt skog med försvårad avverkning.

Förklaringar

Kostnadsuppgifterna är volym- eller arealvägda och avser löpande (nominella) priser per hektar eller kubik fast massa exklusive topp och bark (m3f ub).

I undersökningen ingår enbart det storskaliga skogsbruket som avser organisationer med ett markinnehav av mer än 16 000 hektar eller som har en årlig avverkning av mer än 50 000 kubikmeter m3f ub.

Undersökningen är gjord i samarbete med Skogforsk och ingår i Sveriges officiella statistik.

Fler resultat finns i statistikdatabasen och i det statistiska meddelandet.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter