Hygge med tallar.

Fortsatt större avverkningsanmäld areal

Nyhet | Statistik - 14 december 2021

Under november 2021 ökade arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning med 7 procent jämfört med november förra året. Det är fyra procentenheters ökning jämfört med medelarealen för november månad de senaste 10 åren. Detta enligt statistik från Skogsstyrelsen. Ansökt areal om föryngringsavverkning av fjällnära skog var under november i år 91 procent större än november förra året.

Anmälningar och ansökningar hittills i år

Den totala arealen i ansökningar och anmälningar under årets första elva månader uppgick till 263 402 hektar. Det är 4 procent mer än samma period 2020. Ansökningar om avverkning av fjällnära skog under januari till november var 10 927 hektar, vilket är 13 procent mindre än samma period 2020. Se tabell 1.

I Götaland har skogsägarna hittills i år anmält och ansökt om avverkning på 17 procent större areal än förra året. I Svealand har arealen ökat med 9 procent. I Södra och Norra Norrland minskade anmäld och ansökt areal med 2 respektive 9 procent.

Ökningen i Hallands län avtar

På länsnivå ökade den totala anmälda och ansökta arealen i 17 av 21 län under de första elva månaderna 2021. Störst var ökningen i Hallands län, med 57 procent. Ökningen har dock avtagit jämfört med redovisad areal för oktober, på 68 procent. Därefter följer Stockholms och Jönköpings län med ökningar på 33 respektive 28 procent. Största minskningarna var det i Västerbottens och Gävleborgs län, 16 respektive 14 procent, jämfört med de elva första månaderna 2020.

Arealen i ansökningar om föryngringsavverkning i fjällnära skogar under årets första elva månader ökade med 467 procent i Dalarna 2021 jämfört med samma period 2020. I Jämtlands län var ökningen 57 procent för motsvarande period. I Norrbotten och Västerbotten minskade däremot den ansökta arealen med 37 respektive 40 procent. 

Tabell 1. Areal anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning för hela landet, hektar.    

Anmälan och ansökan Januari-november 2020 Januari-november 2021 Förändring i procent
Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog 233 556 245 138 5%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk i normal skog 5 339 6 073 14%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 12 610 10 927 -13%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i fjällnära skog 110 97 -12%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog 793 1 091 38%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i ädellövskog 55 73 34%
Total anmäld och ansökt areal 252 462 263 399 4%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 239 742 252 375 5%

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om avverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för avverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2020-2022. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter