Föryngringsavverkning

Fortsatt stor mängd ansökningar om föryngringsavverkning i fjällnära skog

Nyhet | Statistik - 15 december 2020

I november ansökte skogsägarna om att få avverka fjällnära skog på en areal som var nära fem gånger större jämfört med november förra året, enligt ny statistik från Skogsstyrelsen. Arealen anmälningar och ansökningar i resten av landet var däremot oförändrad.

Under årets första elva månader ansökte skogsägare om föryngringsavverkning i fjällnära skogar på 12 610 hektar vilket är nära fem gånger så mycket som motsvarande period 2019. Större delen av ansökningarna kom in i september. I november fick Skogsstyrelsen in ansökningar på 1 045 hektar, vilket även det är nära fem gånger så mycket som i november 2019.

Måttlig ökning av anmälningar i normal skog

Anmälningar om föryngringsavverkning i så kallad normal skog (skog som inte är fjällnära eller ädellövskog) uppgick till 25 048 hektar vilket är en ökning med 1 procent jämfört med november 2019.

Den totala arealen i ansökningar och anmälningar i november för hela landet uppgick till 26 718 hektar vilket är 3 procent mer än i november 2019. Ansökningar och anmälningar exklusive den fjällnära skogen var oförändrad.

Anmäld areal i november 2020 ökade med 21 procent i Götaland. I övriga landsdelar minskade däremot den anmälda arealen. Jämfört med november 2019 var minskningen i Norra Norrland 8 procent, i Södra Norrland 3 procent och i Svealand 1 procent.

Tabell 1. Areal anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning för hela landet, hektar.

Anmälan och ansökan November 2019 November 2020 Förändring
Normal skog      
Anmälan om föryngringsavverkning 24 830 25 048 1%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk 637 539 -15%
Fjällnära skog      
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning 227 1 046 361%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk 25 4 -85%
Ädellövskog      
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning 160 74 -54%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk 10 7 -30%
Total anmäld och ansökt areal 25 889 26 718 3%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 25 637 26 668 0% 0%

Minskning med fem procent under 2020

Hittills i år har 244 885 hektar skog anmälts för avverkning, vilket är 5 procent mindre än under de elva första månaderna förra året.

På länsnivå minskade den anmälda arealen i 15 av 21 län

Under årets första elva månader var minskningen störst i Stockholms län (-29 procent), följt av Skåne (-19 procent). I sex län har den anmälda arealen ökat under samma period, jämfört med 2019. Ökningarna är dock måttliga, med som mest 12 procent för Värmland.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter