Timmervältor i vårsnö.

Fortsatt små lager av barrsågtimmer

Statistik - 14 september 2017

De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 7,3 miljoner m³f ub den 30 juni 2017. Det är en minskning med 12 procent jämfört med samma tidpunkt året innan. Lagret av barrsågtimmer var 2,1 miljoner m³f ub vilket var 21% mindre.

Lagren av massaved uppgick till 4,4 miljoner m³f ub vilket var 8 % mindre än förra året. Det fanns dock stora regionala skillnader. I virkesbalansområde 2 var massavedslagren 28% mindre och i virkesbalansområde 4 var de 14% större.

Omkring 65% var tall-/barrmassaved, 14 % granmassaved och 21% lövmassaved. Omkring 40 % låg vid bilväg, drygt 20% vid virkesterminal och knappt 40% vid förädlingsindustri.

Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till 0,8 miljoner m³f ub, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med den 30juni 2017.

Samtliga resultat finns i vår statistikdatabas.

Förklaring
m³f ub = kubikmeter barkat virke exklusive toppen på trädet

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Surendra om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

surendra.joshi@skogsstyrelsen.se