Tallplantering.

Fortsatt över 90 procent godkända föryngringar

Statistik - 16 oktober 2019

På 91 procent av den avverkade arealen får skogsbruket upp ny skog på det sätt som lagen kräver. Det visar Skogsstyrelsens inventering av återväxten. Det är oförändrat jämfört med förra årets resultat och fortsatt den högsta nivån sedan 1999 då inventeringen startade i nuvarande form.

Eftersom skogsvårdslagen kräver att skogsägare får upp ny skog som klarar kraven, följer Skogsstyrelsen upp med inventeringar varje år. Andelen föryngringsareal som uppskattas uppnå kraven i skogsvårdslagen vad gäller antal huvudplantor och max andel luckor, har haft en positiv utveckling sedan millennieskiftet.

Bäst resultat uppvisar Norra Norrland med 93 procent godkänd areal följt av Svealand och Götaland på 92 procent. Södra Norrland ligger kvar på 86 procent godkänd areal.

Ägarkategorin Övriga ägare har under hela 2000-talet haft ett bättre resultat än för enskilda ägare. Skillnaden mellan de olika ägarkategorierna har dock stadigt minskat med åren och det senaste resultatet visar en skillnad på endast en procent.

Av föryngringsmetoderna har plantering alltid varit en relativ robust och säker metod för att få upp godkända föryngringar. De fyra senaste årens redovisningar visar en godkänd föryngringsareal på 92 procent av den planterade arealen. Därefter följer sådd på 87 procent godkänd areal följt av naturlig föryngring på 84 procent i det senaste resultatet. På arealer där ingen åtgärd har vidtagits var 55 procent godkänd.

Andelen naturlig föryngring fortsätter att minska

Plantering är den absolut vanligaste föryngringsmetoden i Sverige. Från att ha legat kring 60 procent under början av 2000-talet har planteringsandelen ökat till 84 procent i de två senaste årens skattningar. Andelen naturlig föryngring har gått i motsatt riktning och är nu nere på rekordlåga 10 procent av föryngringsarealen. Samma nivå återspeglas i samtliga fyra landsdelar.

Mer vanligt att markbereda inför plantering

Andelen planterad mark som har markberetts fortsätter att öka i landet. Det senaste resultatet visar att andelen ökat med tre procentenheter och uppnår nu 92 procent. Däremot minskar markberedningen på naturlig föryngrad mark och är nu nere på 60 procent. Totalt sett är andelen markberedd föryngringsareal oförändrad på 86 procent.

Lika mycket gran som tall bland huvudplantorna

Antalet huvudplantor per hektar har varit relativt stabilt de senaste åren. Det senaste resultatet visar att det i genomsnitt finns 2 469 huvudplantor per hektar i landet som domineras av tall och gran. Det finns ungefär lika många huvudplantor av tall som gran, även om det har växlat mellan åren vilket som är vanligast.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se