Hygge med tallar.

Fortsatt ökat intresse av att avverka fjällnära skog

Nyhet | Statistik - 15 juni 2021

Under maj 2021 ökade arealen i anmälningar och ansökningar om avverkning av skog med 27 procent, jämfört med maj 2020. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Ansökt areal om föryngringsavverkning av fjällnära skog var under maj 2021 drygt tre gånger större än maj förra året.

Anmälningar och ansökningar under 2021

Den totala arealen i ansökningar och anmälningar under årets första fem månader 2021, uppgick till 94 433 hektar. Det är 6 procent mer jämfört med årets första fem månader 2020. Ansökningar om avverkning av fjällnära skog under samma period uppgick till 4 550 hektar, vilket är knappt sex gånger så stor areal som första fem månaderna 2020.
Om fjällnära skogar exkluderas så är den totala ökade arealen ansökt och anmäld skog endast 1 procent större än motsvarande period 2020. Se tabell 1.

Stor ökning i Götaland

Anmäld och ansökt areal under första fem månaderna 2021 ökade med 23 procent i Götaland och med 4 procent i Södra Norrland, jämfört med samma period 2020. I Norra Norrland minskade anmäld och ansökt areal med 6 procent och i Svealand med 4 procent, jämfört med de första fem månaderna 2020.

På länsnivå ökade den totala anmälda och ansökta arealen i 12 av 21 län

Under första fem månaderna 2021 var ökningen störst i Hallands län, med 62 procent. Även i Jämtlands, Kalmar, Blekinge, Kronobergs, Stockholms och Jönköpings län var ökningarna stora, med 26 till 39 procent. I Västmanlands och Västernorrlands län var arealen oförändrad jämfört med de fem första månaderna 2020. I Jämtlands län står ansökningar om avverkning av fjällnära skogar för ökningen. Sett till enbart anmälningar om föryngringsavverkning nedanför den fjällnära gränsen var det en minskning med 12 procent, jämfört med de fem första månaderna 2020 i Jämtlands län.

Tabell 1. Areal anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning för hela landet, hektar.   

Anmälan och ansökan Januari-maj år 2020 Januari-maj år 2021 Förändring i procent
Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog 85 602 86 496 1%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk i normal skog 2 355 2 756 17%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 818 4 550 456%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i fjällnära skog 54 67 25%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog 513 521 1%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i ädellövskog 24 43 79%
Total anmäld och ansökt areal 89 366 94 433 6%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 88 494 89 816 1%

 

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter