Småländsk kuperad tallskog

Fortsatt minskning av anmäld areal jämfört med 2021

Nyhet | Statistik - 16 augusti 2022

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att avverkningsanmäld areal under både juni och juli var 32 procent mindre än under juni och juli 2021. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var 82 respektive 29 procent mindre i juni och juli 2022 jämfört med motsvarande månader 2021.

Juni

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under juni 21 468 hektar, vilket var 32 procent mindre än under juni 2021. Av arealen avsåg 375 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket var 82 procent mindre än samma månad förra året.

Över 35 procent minskning i 9 av 21 län

I 18 av 21 län minskade anmäld och ansökt areal för avverkning jämfört med juni 2021. I nio län var minskningarna över 35 procent. Störst var minskningarna i Norrbottens, Blekinge, Västerbottens och Kalmar län, med minskningar på över 50 procent, jämfört med juni 2021.

Sammanlagt minskade arealen i anmälningar och ansökningar i juni med 56 och 35 procent i Norra Norrland respektive Götaland, jämfört med juni förra året. I Södra Norrland och Svealand minskade arealen med 19 respektive 15 procent.
Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i juni för både de senaste fem och tio åren är minskningen 19 procent.

Juli

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under juli 14 698 hektar, vilket var 32 procent mindre än under juli 2021. Av arealen avsåg 234 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket var 29 procent mindre än samma månad förra året.

Över 30 procent minskning i 11 av 21 län

I 17 av 21 län minskade anmäld och ansökt areal för avverkning jämfört med juli 2021. I elva län var minskningarna över 30 procent. Störst var minskningarna i Kalmar, med 55 procent minskning, följt av Skåne, Norrbottens och Västerbottens län, med minskningar på 46, 44 respektive 43 procent, jämfört med juli 2021. I Kronobergs, Stockholms och Uppsala län ökade dock den anmälda arealen med runt 20 procent, jämfört med juli 2021.

Sammanlagt minskade arealen i anmälningar och ansökningar i juli med 43 och 34 procent i Norra respektive Södra Norrland, jämfört med juni förra året. I Götaland och Svealand minskade arealen med 29 respektive 24 procent.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i juli för både de senaste fem åren och tio åren är minskningen 25 procent.

Hittills i år har anmälningarna minskat med 20 procent

Till och med juli har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning minskat med 20 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog har minskat med 58 procent.

I Götaland har anmäld och ansökt areal minskat med 30 procent och i Norra och Södra Norrland med 27 respektive 18 procent. I Svealand har de anmälda och ansökta arealerna minskat med 6 procent jämfört med årets första sju månader 2021.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första sju månader de senaste tio åren är minskningen 12 procent. Jämfört med de senaste fem åren är minskningen 14 procent.

Förklaring

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Vi publicerar alla resultat i vår statistikdatabas.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2021-2023. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ackumulerad areal i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning.

Månadsvis under året ackumulerad areal. Hela landet.

Diagrammet visar avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter