Biotopskydd där Skogsstyrelsen utfört åtgärder mot granbarkborre

Fortsatt låg nivå för bildande av nya områdesskydd

Nyhet | Statistik - 04 februari 2021

Skogsstyrelsens bildande av nya områdesskydd är fortsatt lågt i förhållande till tidigare år. År 2020 bildades 123 nya biotopskyddsområden och 45 nya naturvårdsavtal med en sammanlagd produktiv skogsmarksareal på 727 respektive 332 hektar.

De senaste 20 åren har i genomsnitt 352 nya biotopskyddsområden och 250 nya naturvårdsavtal bildats per år.  Den sammanlagda produktiva skogsmarksarealen har i snitt varit 1 357 respektive 1 623 hektar för de båda skyddsformerna. Minskningen under 2020 beror liksom förra året på ett minskat anslag till områdesskydd.

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal är de former av skyddad skog som Skogsstyrelsen hanterar. Från 1993 till 2020 har drygt 39 100 hektar med naturvårdsavtal tecknats av Skogsstyrelsen och nästan 32 600 hektar biotopskyddsområden har bildats. Det fanns drygt 5 450 naturvårdsavtal år 2020 och nästan 8 620 biotopskyddsområden. En viss mängd naturvårdsavtal upphör att gälla, vilket innebär att antalet och den totala bildade arealen, över alla år, inte ökar med motsvarande nybildad areal. I genomsnitt var storleken på naturvårdsavtalen 7,4 hektar år 2020 och motsvarande för biotopskydden var 5,9 hektar. Över tid är tendensen att områdena blir färre men lite större.

Avtalen som Skogsstyrelsen tecknar knyts till särskilda biotoper. Den vanligaste biotoptypen för naturvårdsavtalen är naturskogsartad barrskog, nästan 15 300 hektar produktiv skogsmark, vilket är 45 procent av all produktiv skogsmark inom naturvårdsavtalen. Den vanligaste biotoptypen i biotopskyddsområden är äldre naturskogsartade skogar vilka utgör 68 procent av den produktiva skogsmarksarealen i skyddsinstrumentet.

Sammanlagt har drygt 2,7 miljarder kronor betalats ut för biotopskyddsområden och nästan 529 miljoner kronor för naturvårdsavtalen sedan år 1993. Genomsnittet i kronor per hektar för biotopskyddsområden har ökat med 15,2 procent på 10 år och minskat med 2,4 procent för naturvårdsavtalen.

Under år 2020 har inga nya områden ovan fjällnära gränsen bildats i Skogsstyrelsens regi. Några nya naturvårdsavtal med syftet sociala värden har heller inte tecknats detta år.

Beskrivning

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Ersättningen för ett biotopskyddsområde motsvarar 125 procent av områdets marknadsvärdesminskning till följd av beslutet.

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt och tidsbegränsat avtal. Ersättningen varierar beroende på hur lång tid som avtalet gäller. Tiden kan variera mellan ett och femtio år. För ett 50-årigt avtal får markägaren 60 procent av områdets rotnetto i ersättning.

Statistiken redovisar Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområde till och med 31 december 2020, inklusive ej laga kraftvunna beslut om inte annat anges. Statistiken för naturvårdsavtal omfattar avtal tecknade av Skogsstyrelsen, exklusive arealer som ingår i vitryggs- och ekoparksavtal. För båda skyddsformerna gäller att inga överlappsanalyser mot andra typer av formellt skydd har gjorts.

Prenumerera på statistiknyheter

Kontakt