Fyra älgtjurar på ett fält. Foto: Åke Sjöström

Fortsatt höga betesskador i norra Sverige

Nyhet - 09 juli 2020

Betesskadorna på ungtall ligger ännu på en nivå om 12 procent, vilket är långt över de nationella målen. Det visar årets inventering för de fyra nordligaste länen.

Årets inventering av betesskador visar att 12 procent av den tall som står i ungskog i norra Sverige skadades av älg och andra hjortdjur under senaste året. Det är i stort sett samma resultat som förra årets redovisning.

– I jämförelse med den nationellt fastställda målnivån på fem procent skador är det alltför stora skador, säger Magnus Kristoffersson, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Det enda län i inventeringen av norra Sverige som visar en förbättring jämfört med fjolårets inventering av betesskador är Västernorrland, där andel skadorna minskat från 20 procent 2019 till 17 procent i år.

– Västernorrland sticker tyvärr ut med hög andel skador jämfört med de övriga länen i Norrland och det är oroande. Vi behöver gemensamt vidta åtgärder som leder till att skadorna på skog minskar och närmar sig de nationella målen, säger Magnus Kristoffersson.

För att underlätta arbetet med att komma tillrätta med viltskadorna i ungskogen har Skogsstyrelsen tagit fram nya kartor som ger information om vilka geografiska områden som är mer eller mindre utsatta för skador orsakade av vilt.

– Med hjälp av kartorna får vi kännedom om vilka områden som är mer skadeutsatta än andra och då kan förebyggande åtgärder, till exempel riktad skyddsjakt eller skogliga anpassningar, riktas mot de områden där problemen är som störst. Det ger större möjligheter inom såväl älgförvaltningen som skogsbruket för att nå målen, säger Magnus Kristoffersson.

Betesskadorna på skogen leder till en försämrad kvalitet och minskad tillväxt, som ger ekonomiska förluster för skogsägaren.

Mer fakta om älgbetesinventeringen, Äbin

Varje år presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar hur omfattande betesskadorna är på tall av hjortdjur.

Inventeringen görs i samarbete med flera andra aktörer i ungefär hälften av Sveriges cirka 140 älgförvaltningsområden.

Inventeringen görs på våren, strax före lövsprickning. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut i älgförvaltningsgrupperna om hur stor avskjutningen ska vara under älgjakten.

En samlad analys för landet som helhet kommer senare i höst.

Mer information

Magnus Kristoffersson, vilt-, och skogsskadesamordnare i region Nord, Skogsstyrelsen, 0670-64 84 57, magnus.kristoffersson@skogsstyrelsen.se

AnnaLena Olausson, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30

För länsspecifik information

Norrbottens län:
Carina Olofsson-Boström, distriktschef i södra Norrbottens distrikt, 0920-23 82 12 carina.olofsson.bostrom@skogsstyrelsen.se

Västerbottens län:
Kristina Nilson, tillförordnad distriktschef i södra och norra Västerbottens distrikt, 0952-539 54 kristina.nilson@skogsstyrelsen.se

Västernorrlands län:
Fredrik Lundqvist, distriktschef i Västernorrlands distrikt, 060-55 31 70
fredrik.lundqvist@skogsstyrelsen.se

Jämtlands län:
Jörgen Sundin, skogskonsulent och länsviltsamordnare i Jämtlands län, 0640-175 45 jorgen.sundin@skogsstyrelsen.se

Kontakt

Kontakt