Gallring

Fortsatt hög bruttoavverkning trots ökad import

Statistik - 27 augusti 2019

Den totala bruttoavverkningen enligt Skogsstyrelsens beräkning uppgick 2017 till 92,5 miljoner skogskubikmeter. Bruttoavverkningen 2018 uppskattas preliminärt till 93,4 miljoner skogskubikmeter.

Nettoavverkningen under 2017 var drygt 74 miljoner kubikmeter. 2018 beräknas nettoavverkningen preliminärt till drygt 75 miljoner kubikmeter, varav knappt hälften barrsågtimmer, drygt 40 procent massaved, 9 procent brännved och stamvedsflis samt någon procent övrigt virke.

Jämfört med 2017 uppskattas avverkningen av barrsågtimmer ha minskat med 0,7 procent medan avverkningen av massaved har ökat med 2,8 procent. Under 2018 var importen av rundvirke preliminärt 8,4 miljoner kubikmeter vilket är omkring 2,5 miljoner kubikmeter mer än året innan. Exporten var preliminärt 0,8 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,2 miljoner kubikmeter mindre än under 2017.

I medeltal gallrades i genomsnitt 306 000 hektar och föryngringsavverkades 165 000 hektar per år under perioden 2015–2017.

Över hälften av årlig avverkad volym kommer från föryngringsavverkning, knappt en tredjedel från gallring och resten från övrig avverkning.

Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en dryg tredjedel och lövträd omkring en tiondel

Årlig avverkning på andra ägoslag än produktiv skogsmark är liten och varierar mellan 1–2 miljoner skogskubikmeter.

Uppgifter om netto- och bruttoavverkning för år 2018 är preliminära. Det beror på att slutlig handelsstatistik och uppgifter om förbrukning av brännved för år 2018 ännu inte är publicerade.

Vi tar fram statistiken i samarbete med Riksskogstaxeringen vid SLU. Skogsstyrelsen har statistikansvar för statistikprodukten Bruttoavverkning som ingår i den officiella statistiken. Uppgifterna om avverkade arealer samt fördelning av avverkad volym på avverkningsslag, trädslag och ägarklasser kommer från Riksskogstaxeringen. Riksskogstaxeringens avverkningsstatistik ingår inte i den officiella statistiken.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Statistiknyheten följs av ett pressmeddelande senare under förmiddagen.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se