Virkesvälta och GROT-hög.

Fortsatt hög bruttoavverkning 2020

Nyhet | Statistik - 08 juni 2021

Den svenska bruttoavverkningen var fortsatt hög under 2020 och uppgick till drygt 93 miljoner skogskubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. Detta är en svag ökning i jämförelse med 2019.

Bruttoavverkningen 2020 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 93,3 miljoner skogskubikmeter. Det är en ökning med 0,5 procent i jämförelse med 2019 då avverkningen uppgick till 92,8 miljoner skogskubikmeter.

Nettoavverkningen var 74,4 miljoner kubikmeter

Nettoavverkningen som utgör den avverkade volymen av alla trädstammar som helt eller delvis tas tillvara uppgick 2020 till 74,4 miljoner kubikmeter (m3fub). Hälften av nettoavverkningen bestod av sågtimmer av barrträd, 42 procent av massaved, 7 procent av brännved samt någon procent av övrigt virke.

I jämförelse med 2019 uppskattas avverkningen av sågtimmer av barrträd ha minskat med 0,5 procent, avverkningen av massaved ökat med 0,6 procent och brännved ökat med 0,5 procent. Under 2020 var importen av rundvirke preliminärt 7,2 miljoner kubikmeter vilket är omkring 1,6 miljoner kubikmeter mindre än året innan. Exporten var preliminärt 1,0 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,2 miljoner kubikmeter mer än under 2019.

Drygt 60 procent av volymen kommer från slutavverkning

Drygt 60 procent av den avverkade volymen kommer från slutavverkning, 25 procent från gallring och resten från övrig avverkning. Knappt 40 procent av den avverkade volymen kommer Götaland, cirka 30 procent från Svealand och drygt 30 procent från Norrland.

Den genomsnittliga avverkningsvolymen uppgick under perioden 2015–2019 till 257 skogskubikmeter per hektar i slutavverkning och 72 skogskubikmeter per hektar i gallring.

I medeltal slutavverkades 209 000 hektar och gallrades 301 000 hektar per år under perioden 2015–2019. I jämförelse med perioden 2014–2018 har den slutavverkade arealen ökat och gallringen minskat.

Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel.

Den genomsnittliga slutavverkningen är 3,6 hektar

Den genomsnittliga slutavverkningen för avverkningar större än 0,5 hektar uppgick 2019 till 3,6 hektar. Slutavverkningarnas storlek var i genomsnitt dubbelt så stora i Norra Norrland (5,0 hektar) som i Götaland (2,4 hektar). Den genomsnittliga slutavverkningen hos enskilda skogsägare är knappt 40 procent mindre än den hos övriga skogsägare.     

Förklaring

Bruttoavverkning: Total avverkad stamvolym, även det som lämnats kvar i skogen. Mäts i skogskubikmeter (m3sk) som betyder stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

Nettoavverkning: Total avverkad stamvolym ovan stubbskäret exklusive kvarlämnade fällda hela träd, toppar, bark och kvarlämnade stamdelar. Uttrycks i fast kubikmeter under bark (m3f ub) som avser stamvolymen förutom bark, topp och grenar.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik, förutom uppgifter om avverkad areal och avverkningsvolym fördelad på trädslag och huggningsklass.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter