ungskogsröjning

Fortsatt hög aktivitet i skogen 2021

Nyhet | Statistik - 25 augusti 2022

Åtgärderna i skogen låg på en fortsatt hög nivå under 2021, visar Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning. Arealen som markägarna har ambitionen att långsiktigt bedriva hyggesfritt skogsbruk på redovisas för andra gången och finns nu även uppdelat på ägarklass.

Under 2021 utfördes markberedning, gödsling, plantering, sådd och röjning på nästan 874 000 hektar i Sverige. Den största delen var röjning, 445 000 hektar. Röjningen har ökat under 2000-talet och är nu nästan dubbelt så hög som i slutet av 1990-talet.

Skogsodling, det vill säga plantering och sådd, genomfördes 2021 på lite mer än 212 000 hektar, plantering stod för merparten av detta, omkring 200 000 hektar. Skogsodlingen är något större nu än under 1990-talet då arealen uppgick till cirka 144 000 hektar i genomsnitt, vilket i sin tur kan jämföras med den genomsnittliga skogsodlade arealen över åren 1955-1959 som uppskattats till omkring 95 000 hektar per år.

Arealen som markbereddes under 2021 uppgick till omkring 174 000 hektar och 43 000 hektar skogsmark gödslades.

Störst areal röjs i Götaland

I samtliga landsdelar var röjning den åtgärd som genomfördes på störst areal. I Götaland röjdes cirka 157 000 hektar medan 108 000 hektar röjdes i Svealand, 95 000 hektar i Södra Norrland och 86 000 hektar i Norra Norrland. I Södra Norrland markbereddes mest mark, runt 60 000 hektar medan minst mark markbereddes, 33 000 hektar, i Götaland. Planteringen utfördes på störst areal i Södra Norrland, 61 000 hektar, medan det i Norra Norrland var lägst areal med 45 000 hektar.

80 procent av arealen har aktuell skogsbruksplan

Sammanlagt hade 80 procent av den produktiva arealen skogsmark en aktuell skogsbruksplan. Att ha en aktuell skogsbruksplan är ovanligare hos enskilda markägare än hos övriga markägare. Övriga ägare avser allmänna ägare, aktiebolag och övriga privata ägare. Hos enskilda markägare hade 63 procent av arealen en aktuell skogsbruksplan under 2021. För övriga markägare var motsvarande 97 procent.

Det är en marginell minskning mellan åren 2020 och 2021 av den skattade arealen med aktuell skogsbruksplan. Men den statistiska felmarginalen gör att det inte är någon säkerställd minskning mellan åren.

Hyggesfritt skogsbruk

För andra gången har Skogsstyrelsen undersökt det hyggesfria skogsbruket brett bland skogsägare, både storskaliga och småskaliga. Hyggesfritt skogsbruk definierades i undersökningen som skogsmark med produktionsmål där skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår större kala ytor. I undersökningen exemplifierades de hyggesfria metoderna med olika former av blädning, plockhuggning, luckhuggning och överhållen skärm.

Resultatet visar att markägarna 2021 hade ambitionen att långsiktigt bedriva hyggesfritt skogsbruk på cirka 728 500 hektar. Skattningen har en felmarginal som ger ett konfidensintervall från 603 000 hektar till 854 000 hektar. Det avser ett 95 procentigt konfidensintervall och beskrivs under förklaring av statistiken nedan. Konfidensintervallets storlek gör att det inte är någon säkerställd ökning mot föregående år. Störst areal, cirka 487 500 hektar brukades hyggesfritt av enskilda ägare och cirka 241 000 hektar brukades hyggesfritt av övriga ägare. Arealen avser inte mark inom formella skydd, frivilliga avsättningar, improduktiv skogsmark eller med målklassningen naturvård orörd eller naturvård med skötsel.

Förklaring av statistiken

Skogsstyrelsens åtgärdsstatistik baseras på ett slumpmässigt stickprov av småskaliga skogsbruk (äger mindre än 5 000 ha) och en totalundersökning av det storskaliga skogsbruket (äger mer än 5 000 ha). Frågorna till det storskaliga skogsbruket är något mer detaljerade och viss statistik finns därför endast för denna grupp av markägare. Med röjning avses röjning i plant- och ungskog. En aktuell skogsbruksplan avser en plan som är mindre än 10 år gammal.

Samtliga skattningar som presenteras här har en statistisk felmarginal. Det intervall som bildas av skattningen och felmarginalen är ett 95-procentigt konfidensintervall. Det innebär att om man skulle upprepa undersökningen så skulle det i 19 fall av 20 täcka in det sanna (men okända) värdet. Intervallets storlek beror av antalet observationer i urvalet och hur stor spridning variabeln har. Vanligen skrivs felmarginalerna inte i löpande text men finns tillgängliga i Skogsstyrelsens statistikdatabas tillsammans med skattningarna. Däremot har det tagits med i texten ovan just om det hyggesfria skogsbruket då denna skattning beräknats så få gånger vilket innebär en ökad osäkerhet.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter