massor av små tallplantor

Fortsatt fler levererade tallplantor än granplantor 2021

Nyhet | Statistik - 05 april 2022

2020 levererades fler tallplantor än granplantor, vilket fortsätter även 2021. Det visar Skogsstyrelsens årliga statistik över levererade skogsplantor.

Leveransen av skogsplantor uppgick 2021 till 452 miljoner plantor, vilket är en ökning med 45 miljoner jämfört med 2020. Anledningen är en ökning (knappt 33 miljoner) av antalet levererade tallplantor, men även en ökning av antalet levererade granplantor (knappt 8 miljoner).

Mängden levererade tallplantor har ökat stadigt sedan 2013 och fortsatte att öka 2021. Antalet levererade granplantor, som minskade under 2020, ökar med knappt 8 miljoner (4 procent) under 2021.

Gran- och tallplantor utgör tillsammans 96 procent av totalt antal levererade skogsplantor. Contortatallen står för 2,2 procent och lärk 0,8 procent. Sitkagran, björk och övriga barr- och lövträd utgör var för sig mindre än 0,5 procent av antalet levererade skogsplantor.

Produktionsmetod

Täckrot är den dominerande produktionsmetoden för barrträdsplantor. Tall och contortatall produceras i princip enbart som täckrot. Andelen granplantor som producerades som täckrot 2021 var 78 procent och andelen lärk 48 procent, vilket är en ökning jämfört med 2020 (77 respektive 44 procent). Majoriteten av andra barrträdsplantor samt lövträdsplantor producerades som barrot 2021. Drygt 4 procent av barrträdsplantorna producerades som hybridplantor 2021.

Förökningsmetod

Totalt sett förökas levererade barrplantor från frö till i princip 100 procent. Vegetativ förökning tillämpades främst för lövplantor.

Skyddsmetod

Andelen barrträdsplantor som 2021 levererades med någon form av plantskydd var 55 procent. Trenden med ökad andel mekaniskt skydd och minskad andel insekticidbehandlade plantor är tydlig. Under de senaste två åren har andelen insekticidbehandlade plantor varit 3 procent, jämfört med 28 procent för 2014. Andelen mekaniskt skyddade plantor har ökat från 17 procent 2014 till 52 procent 2021 medan andelen obehandlade plantor minskat från 55 procent 2014 till 45 procent 2021.

Härkomst

Av levererade skogsplantor 2021 härstammade 84 procent från svenska fröplantager, vilket kan jämföras med 81 procent 2020. Tall- och contortatallplantor kommer nästan uteslutande (96 respektive 99 procent) från svenskt plantagefrö. Andelen granplantor från svenska fröplantager ökade från 65 procent 2020 till 71 procent 2021.

Till Sverige införda plantor och frön för skogssådd

Under 2020 fördes drygt 57 miljoner plantor in till Sverige från andra länder. Det innebär att cirka 14 procent av de levererade plantorna 2020 (407 miljoner plantor totalt) åtminstone delvis hade producerats utanför Sverige. (Dock oklart om plantorna levererats samma år som de importerades.) Införseln av frö till Sverige från utlandet minskade till 173 kg 2020 från knappt 2 300 kg 2019.  Den stora minskningen av införsel av frön beror till största del på att EU inte tillåter införsel från Belarus efter 31 december 2019. Införseln av frön från Belarus var drygt 1 800 kg 2019.

Statistiken avser skogsplantor och frö för skogssådd, för användning i Sverige. 

Förklaring

  • Täckrot – Planta vars rötter omges av en odlingsklump som vanligtvis består av torv.
  • Hybridplanta – Omskolade täckrotsplantor på friland.
  • Barrot – Planta utan medföljande jord- eller torvklump kring rötterna.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter