Släckningsarbete i Trängslet sommaren 2018

Så kan skogsägare få stöd efter sommarens bränder

Pressmeddelande - 09 oktober 2018

Skogsägare som drabbats av sommarens bränder i Dalarna, Gävleborg och Jämtland ska få ekonomiskt stöd. Dessutom behövs särskilt stöd för att transportera och såga det brandskadade virket. Det förslaget lämnar Skogsstyrelsen i dag över till regeringen.

– Sommarens bränder satte stor press på skogssektorn och innebar också personliga tragedier. Vi bedömer att det stöd vi föreslår skulle ha en lindrande effekt och samtidigt stimulera till att få ut virket ur skogen snabbt innan en massförökning av skadeinsekter riskeras, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, som presenterade förslaget på en presskonferens i brandhärjade Kårböle, Gävleborg, i dag.

I augusti fick Skogsstyrelsen uppdraget från regeringen att kartlägga skogsbrukets skador efter sommarens skogsbränder och komma med förslag på hur skogsägarna kan kompenseras i de områden som är värst drabbade. Efter en utredning föreslår Skogsstyrelsen att berörda skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland ska kunna få ta del av stödet, eftersom den samlade effekten av många och stora bränder har haft störst påverkan där, både på det regionala samhället och skogssektorn.

Skogsstyrelsen föreslår därför fyra olika stöd till de tre länen som totalt omfattar 72 miljoner kronor:

  • 44 miljoner går till skogsägare för ökade kostnader. Avverkning och transport av brandskadat virke är dyrare. Orsaken är att det kräver särskilda skogsmaskiner, lastbilar och tågvagnar eftersom virke från andra områden inte får bli nedsotat. Ersättningen föreslås bli 20 kronor per kubikmeter för timmer och 50 kronor för energived.
  • Tre miljoner kronor till stöd för utmärkning av gränser. Fastighetsgränser behöver märkas ut på nytt eftersom många markeringar skadats eller försvunnit i branden. Bidraget är på 3 000 kronor per kilometer.
  • 15 miljoner kronor i stöd till väghållare för uppgradering av vägnätet. På många håll måste vägarna tåla många virkestransporter på kort tid och behöver därför förstärkas. (Reparationer av skador från brandbekämpningen finansieras via MSB och räddningstjänsten.)
  • Tio miljoner kronor i stöd till industriföretag eller logistikföretag, som kompensation/för att täcka kostnaderna för dyrare, separat hantering av brandskadat virke för att inte sota ned virke från andra skogar, till exempel vid lagringsplatser och sågverksindustri.

Stödet gäller merkostnader som inte täcks av försäkringsbolag eller andra delar av regeringens stödpaket. Förslaget har tagits fram i samråd med skogsnäring och berörda myndigheter.

När stöden kan börja betalas ut är ännu inte helt klart men regeringen har aviserat finansiering för 2019. Skogsstyrelsen gör bedömningen att merkostnader för åtgärder under hösten 2018 ska kunna ersättas retroaktivt.

Samtidigt visar Skogsstyrelsens utredning att det behöver bli tydligare hur och när staten ska kompensera vid stora skogsskador i framtiden och Skogsstyrelsen föreslår därför att det ska utredas.

Kontakt

Kontakt