Gallring.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen

Pressmeddelande - 12 november 2018

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

– Allt talar för att efterfrågan på skogsråvara kommer att öka där skogen kommer att spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Med det här vill vi lyfta fram vad som skulle kunna göras för att öka skogsproduktionen, samtidigt som vi bidrar till andra samhällsmål, säger Erik Normark, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen och rapportförfattare.

Några av förslagen för att öka produktionen är:

  • En snabb anpassning av mängden klövvilt för att minska skadorna av viltets bete i skogen.
  • Åtgärder för att bättre hantera andra skogsskador än betesskador, till exempel att bekämpa rotröta och förbättra beredskapen mot nya skadegörare.
  • Insatser som gör att åtgärder, som till exempel gallring och röjning, utförs i rätt tid.
  • Förbättra skogsodlingsmaterialet, fortsätt satsa på trädförädling.
  • Testa gödsling och nya trädslag under kontrollerade former.
  • Ökade insatser för att säkra forskning och utbildning inom skogsproduktion.

Förslagen i rapporten som släpps i dag ska remitteras. Under remisstiden, november till januari, ska förslagen lyftas på seminarier som hålls på fyra orter runt om i landet: Skellefteå, Växjö, Örebro och Östersund. Tanken är att få en bred diskussion på seminarierna där bland annat skogssektorn, ideella organisationer och andra myndigheter har möjlighet att delta.

– I alla åtgärdsförslag har vi försökt väva samman en ökad produktion med andra samhällsmål som till exempel de nationella miljömålen. Vi ser då att förslagen kan stärka flera mål samtidigt, och utifrån det behöver vi nu ha en så bred diskussion som möjligt för att få en skogsskötsel som ger friska och produktiva skogar, säger Erik Normark.

De slutgiltiga förslagen beräknas vara färdiga i en sista rapport som släpps mars-april 2019.

Svenska Naturskyddsföreningens representant i samverkansprocessen har i en särskild bilaga uttryckt sin avvikande mening mot rapporten.

Bakgrund:

Under 2016 tog Skogsstyrelsen initiativ till Samverkansprocessen för skogsproduktion. Tidigare i år levererade fyra arbetsgrupper bestående av representanter från skogsnäringen fram förslag på möjliga åtgärder inom fyra åtgärdsområden: Friska skadefria skogar; Ändamålsenlig infrastruktur; Effektiv skogsskötsel; och Produktionshöjande åtgärder. Arbetsgruppernas arbete har fungerat som underlag inför den här rapporten. Även forskare har engagerats under arbetet, främst genom ett seminarium under mars 2018, där de lämnade synpunkter på arbetsgruppernas förslag. Arbetsgruppernas delrapporter har legat som grund för den rapport som släpps i dag.

Kontakt