Skylt som visar biotopskydd

Formellt skydd av skog stoppas tills vidare

Pressmeddelande - 06 februari 2019

Skogsstyrelsen gör ett uppehåll tills vidare i arbetet med att formellt skydda skog. Stoppet gäller från och med januari och innebär att inga nya beslut om biotopskydd eller tecknande av naturvårdsavtal kommer fattas. Även pågående ärenden kommer att påverkas. Orsaken är en kraftigt minskad budget och osäkerhet kring skydd och ersättning i fjällnära skog.

– Det är en mycket ovanlig åtgärd, men budgetförutsättningarna är helt enkelt för oklara för att vi ska kunna fortsätta. Vi kan inte formellt skydda skog om vi inte är säkra på att vi har pengarna att ersätta markägarna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Den främsta orsaken till stoppet är det kraftigt minskade anslaget, från 300 miljoner 2018 till 100 miljoner 2019. Det är också oklart hur frågan om ersättning i ärenden som rör nekad avverkning i fjällnära skog kommer att påverka budgetutrymmet, en process som just nu pågår i domstol.

Beslutet om stopp för formellt skydd innebär konkret att Skogsstyrelsen:

  • inte fattar några beslut om nya biotopskydd eller naturvårdsavtal.
  • inte tecknar några nya uppdragsavtal om naturvårdande skötsel i de skyddade områden Skogsstyrelsen ansvarar för.
  • tillsvidare inte handlägger pågående ärenden gällande områdesskydd.

Under 2018 var det omkring 1 000 skogsägare som fick ersättning av Skogsstyrelsen till följd av att skog formellt skyddats på deras fastigheter.

– Vi beklagar att de många markägare som väntar sig ersättningar till följd av pågående ärenden om formella skydd nu behöver vänta ytterligare en tid, i en del fall mer än ett år. Likaså är det trist att behöva bromsa in arbetet med naturvårdande skötsel i de skyddade områdena. Hur länge är oklart, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

Mer fakta:
Skogsstyrelsen handlägger två former av formellt skydd av skog som då inte avverkas och där markägaren får ersättning:
Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda mindre områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Under 2018 fattades beslut om 304 sådana områden.
Naturvårdsavtal är den andra formen. Det är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun. Under 2018 tecknade Skogsstyrelsen också 120 nya naturvårdsavtal.
Under 2018 var ersättningen 318 miljoner kronor varav 288 miljoner kronor för biotopskydd och 30 miljoner kronor för naturvårdsavtal.

Kontakt

Kontakt