Förlängd tid för statistik om skyddad skog

Nyhet - 03 maj 2019

Regeringen ger Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet längre tid för uppdraget att ta fram en sammanhållen statistik för vilka arealer skogsmark som undantagits från skogsproduktion. Regeringen beslutar även att Statistiska centralbyrån (SCB) fortsättningsvis ska ingå i uppdraget.

– Ett välkommet besked. Den förlängda projekttiden skapar möjlighet att använda de senaste underlagen. SCB har ingått i projekt- och styrgrupper sedan start, men nu gör de det även officiellt, säger Bo Hultgren, projektledare Skogsstyrelsen.

Regeringen beviljar myndigheterna två extra månader för uppdragets genomförande. Det innebär att uppdraget nu ska redovisas senast den 28 juni 2019. 

Fakta om uppdraget

Uppdraget "Statistik om formellt skyddad skog, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark", ska öka kunskapen i samhället om vilka arealer som undantagits från virkesproduktion. I uppdraget ingår att redovisa arealer uppdelat på:

  • formellt skyddade områden
  • frivilliga avsättningar
  • hänsynsytor samt
  • lagstiftat skydd av improduktiv skogsmark.

Även andra identifierade instrument som avser reglering av markanvändning kan ingå i redovisningen. Syftet är att åstadkomma en transparent och jämförbar uppföljning.

Uppdraget är en del i Sveriges nationella skogsprogram.