Kantzon vid bäck.

Ändrad hantering av avverkningsärenden

Nyhet - 23 augusti 2019

Skogsstyrelsen kommer från och med 1 september inte längre att skicka uppgifter i avverkningsärenden vidare till andra myndigheter för kännedom när de berörs. Däremot är avverkningsärenden även i fortsättningen tillgängliga via Skogsstyrelsens webbplats. Där kan andra myndigheter själva vid behov hämta uppgifter.

Skogsstyrelsen har även tidigare informerat om den förändrade hanteringen. Den var först tänkt att införas 1 juni, men införandet flyttades fram till 1 september för att ge mer tid för omställning. Syftet är att effektivisera en hantering som varit manuell. Skogsstyrelsen har ingen skyldighet att skicka uppgifterna vidare.

Vad behöver du som markägare göra?

Om du gör en avverkningsanmälan via Mina sidor på Skogsstyrelsens webb, har du möjlighet att välja att även skicka din anmälan till länsstyrelsen,  vilket då sker automatiskt. Avverkningsanmälan via Mina sidor kan du göra själv eller ge ditt ombud fullmakt att göra det.

Som markägare har du ansvaret för att de uppgifter i din avverkningsanmälan eller ansökan om avverkning når rätt myndighet. Till exempel kan du i ärenden som berör fornlämningar behöva ta kontakt med länsstyrelsen och i ärenden som berör vattenskyddsområden kontakta kommunen.

De flesta skogsföretag gör idag sina avverkningsanmälningar via den digitala tjänsten ”Skogsärenden för företag” (även kallad Nemus). Via tjänsten går det att skicka ärenden som berör fornlämningar och markavvattning direkt till länsstyrelsen, om det företag som skickar in ärendet har anpassat sitt system för det.