Massor av barrplantor i en plantskola.

Fler tallplantor än granplantor levererades 2020

Nyhet | Statistik - 08 april 2021

Under 2020 levererades för första gången, sedan undersökningen startade, fler tallplantor (204 miljoner) än granplantor (190 miljoner). Det visar Skogsstyrelsens årliga statistik över levererade skogsplantor.

Leveransen av skogsplantor uppgick 2020 till 407 miljoner plantor, vilket är en ökning med drygt 26 miljoner jämfört med 2019. Anledningen är en ökning, drygt 31 miljoner, av antalet levererade tallplantor.

Mängden levererade tallplantor har ökat stadigt sedan 2013. Antalet levererade granplantor minskade dock under 2020 med cirka 5 miljoner. Gran- och tallplantor utgör tillsammans 97 procent av totalt antal levererade skogsplantor. Den minskande trenden av antal levererade plantor av contortatall har brutits och vi ser en ökning under 2020. Andelen contortatall utgör 1,8 procent. Antalet lövträdsplantor ökar något men utgör fortfarande endast 0,6 procent.

Produktionsmetod

För barrträdsplantor är täckrot den helt dominerande produktionsmetoden. Tall och contortatall produceras i princip enbart som täckrot. Andelen granplantor som producerades som täckrot 2020 var 77 procent, vilket är oförändrat från 2019. Majoriteten av andra barrträdsplantor samt lövträdsplantor producerades som barrot. Endast en liten del av barrträdsplantorna (4 procent) producerades som hybridplantor.

Förökningsmetod

Den helt dominerande förökningsmetoden för barrträdsplantor är förökning från frö. Andelen vegetativt förökade barrträdsplantor är försvinnande liten.

Skyddsmetod

Andelen barrträdsplantor som 2020 levererades med någon form av plantskydd var 53 procent. Trenden är tydlig att andelen med mekaniskt skydd (50 procent) ökar och andelen insekticidbehandlade (3 procent) minskar.

Härkomst

Av levererade skogsplantor 2020 härstammade 81 procent från svenska fröplantager, vilket är i nivå med 2019. Tallplantorna kommer nästan uteslutande (98 procent) från svenskt plantagefrö. Andelen granplantor från svenska fröplantager minskade en aning, till 65 procent 2020.

Till Sverige införda plantor och frön för skogssådd

Under 2019 fördes drygt 51 miljoner plantor in till Sverige från andra länder. Det innebär att drygt 13 procent av de levererade plantorna 2019 (381 miljoner plantor totalt) åtminstone delvis hade producerats utanför Sverige. Införseln av frö till Sverige från utlandet landade 2019 på knappt 2 300 kg, vilket är nästan tre gånger den införda mängden 2018. Granfrö stod för drygt 2 000 kg, vilket är drygt 200 kg mer än den tidigare toppnoteringen från 2007. Statistiken avser skogsplantor och frö för skogssådd, för användning i Sverige.  

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Förklaring:

Täckrot – Planta vars rötter omges av en odlingsklump som vanligtvis består av torv.

Hybridplanta – Omskolade täckrotsplantor på friland.

Barrot – Planta utan medföljande jord- eller torvklump kring rötterna.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter