Skogslandskap med vattenfall i Södra Vätterbotten

Fler insatser krävs för att nå miljömålet Levande skogar

Nyhet - 29 mars 2019

Samtidigt som riktningen i miljöarbetet i skogen är positiv finns det mycket som återstår innan vi kan nå miljömålet Levande skogar. Exempelvis behöver stora ansträngningar göras av både staten och skogsbruket för att skogar med höga naturvärden ska kunna värnas och utvecklas.

Idag presenterade Naturvårdsverket den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål och det övergripande generationsmålet. När det gäller miljökvalitetsmålet för skogen, Levande skogar, är bedömningen att vi inte kommer att uppnå detta till 2020 med de styrmedel och åtgärder som finns på plats i dag.

­– Många av insatserna som görs kräver tid för att vända utvecklingen. Skydd av skogar med höga naturvärden, naturvårdande skötsel samt det pågående arbetet med att förbättra miljöhänsynen vid avverkning är exempel på viktiga insatser vars värde ökar över tid, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Mer skog skyddades 2018

Arealen skyddad skog ökade under 2018 tack vare höjda anslag för formellt skydd. Även regeringens satsning på naturvårdande skötsel under förra året resulterade i att Skogsstyrelsen kunde kartlägga skötselbehov och påbörja skötselinsatser i befintliga områdesskydd.

– I år görs det däremot nedskärningar gällande formellt skydd av skog. Tillsammans med avvecklingen av den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen förväntas detta ge försämrade förutsättningar för att nå miljömålen i skogen., säger Herman Sundqvist.   

Insatser för att bevara och utveckla biologisk mångfald behöver öka

Flera centrala områden för Levande skogar visar fortfarande på ett otillfredsställande resultat. Exempelvis visar uppföljningen minskande och fragmenterade livsmiljöer för ett antal hotade arter, vilket är ett stort problem för att nå målet om att bevara biologisk mångfald.

– För att bibehålla och utveckla biologisk mångfald är det av avgörande betydelse att vi inte avverkar skyddsvärda skogar, utan att de bevaras genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar samt att naturvårdande skötsel utförs där så är lämpligt, säger Herman Sundqvist.