Illustration, Gran och kotte.

Fler insatser krävs för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar

Nyhet - 01 april 2020

De åtgärder som hittills genomförts för att nå de uppsatta miljömålen för skogen har inte varit tillräckliga. Dessutom kräver många av de pågående insatserna tid för att vända utvecklingen. Det visar den årliga uppföljningen av de svenska miljömålen där Skogsstyrelsen ansvarar för uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Åtgärder och styrmedel som syftar till att minska fragmentering och ytterligare förlust av livsmiljöer för hotade arter i skogslandskapet är avgörande för att komma närmare målet Levande skogar. Långsiktigt skydd av skogar med höga naturvärden, satsningar på att öka arealen som brukas med hyggesfria metoder, kunskapsuppbyggnad om skogslandskapets höga naturvärden, och arbete med att skapa en sammanhängande grön infrastruktur är exempel på sådana viktiga områden.

Den samlade rapporten från Naturvårdsverket tar upp viktiga statliga insatser under 2019 för generationsmålet, de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen. En övergripande slutsats är att samhället behöver öka takten i miljöarbetet för att nå målen.

Rapporten, inklusive uppföljningen av Levande skogar, finns på Naturvårdsverkets webbplats. Mer information finns också på den myndighetsgemensamma miljömålssidan Sverigesmiljomal.se. 

Kontakt