Barrskog med snötäckta berg vid horisonten.

Skogsägare som nekats avverka i fjällnära har rätt till ersättning

Pressmeddelande - 17 januari 2019

Skogsägare som inte får avverka i fjällnära skogar på grund av höga naturvärden har rätt till ersättning på samma nivå som för naturreservat. Det har mark- och miljödomstolen i Umeå kommit fram till sedan man prövat fem fall där skogsägare i Västerbotten stämt staten för att få ersättning.

– Den här processen har tagit lång tid, det beklagar jag utifrån hur det påverkat alla berörda. Nu har vi ändå de första domarna och det är viktigt för oss att få vägledning. Samtidigt visar resonemanget i dem på komplexiteten och understryker det vi länge påtalat: att skogsvårdslagen behöver ses över och förtydligas när det gäller förutsättningarna i fjällnära skog, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Mark- och miljödomstolen menar att det inte råder något tvivel om att det finns höga naturvärden på markerna och att markägarna har rätt till samma ersättning som vid bildande av naturreservat. Det innebär en ersättning motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent. I de här fallen blir det en ersättning på sammanlagt 18 miljoner kronor.

En viktig fråga som en grund för att få ersättning har varit att utreda om avverkning i fjällnära skog är att se som pågående markanvändning eller inte i de fall som skogsägaren fått nekat tillstånd att avverka. Domstolen gör bedömningen att den markanvändning som pågår inte kan vara något annat än skogsbruk och att besluten om nekad avverkning gör att skogsbruket avsevärt försvåras. Det saknar betydelse, menar tingsrätten, om det avverkats tidigare i området eller inte.

I domen förs också ett resonemang om följderna av en förnyad ansökan om att få avverka mark i ett område där ersättningen redan utgått.

– Just den frågan är något vi kommer titta särskilt på i den analys som vi nu måste göra, säger Herman Sundqvist.

I förhandlingarna är det Kammarkollegiet som företrätt staten. Skogsstyrelsen kommer nu tillsammans med Kammarkollegiet att analysera domarna och först därefter kommer det tas beslut om en eventuell överklagan.

Bakgrund

Det var efter den vägledande så kallade Änok-domen i kammarrätten 2015, som Skogsstyrelsen i större omfattning nekade tillstånd till avverkningar i fjällnära skogar. Kort därefter väcktes frågan om det finns en ersättningsrätt för markägare som nekas tillstånd och, i så fall, hur en sådan ersättning ska beräknas. Skogsstyrelsen inledde en utredning och under tiden har Skogsstyrelsen stämts på ersättning vid domstol. I maj 2018 lämnade Skogsstyrelsen in en problematiserande utredning till domstolen för att belysa den komplicerade frågan. Under utredningen har pågående ärenden hos Skogsstyrelsen varit vilande. Skogsstyrelsen har bett regeringen se över och förtydliga de delar i skogsvårdslagen som rör fjällnära skog. Totalt pågår ett 20-tal processer där skogsägare stämt staten för att få ersättning.

Fakta om fjällnära skog

  • Den produktiva skogsmarksarealen ovan gränsen för fjällnära skog är 1 197 tusen hektar eller cirka 5 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige.
  • Av de fjällnära skogarna har 46 procent av arealen ett formellt skydd i form av nationalpark, naturreservat eller biotopskydd. Ytterligare 6 procent är frivilligt avsatt.
  • Den produktiva skogsmarken ägs av 3 250 ägare varav Staten är största ägare. De enskilda ägarna äger tillsammans 28 procent av skogsmarken.

Kontakt

Kontakt