massor av små tallplantor

Färre plantor med bekämpningsmedel 2019

Nyhet | Statistik - 16 april 2020

Användningen av insekticider, kemisk bekämpning mot skadeinsekter, på barrträdsplantor minskade med 4 procent under 2019 jämfört med 2018. Istället används mekaniska skydd. Det visar Skogsstyrelsens årliga statistik över sålda skogsplantor. Leveranserna låg på i stort sett samma nivå som året innan.

Leveransen av skogsplantor uppgick 2019 till 381 miljoner plantor, vilket är i nivå med resultatet 2018 (384 miljoner). Antalet levererade tallplantor har planat ut men det är osäkert om det är ett trendbrott eller inte. Gran- och tallplantor utgör tillsammans 96 procent av totalt antal levererade skogsplantor. Antal levererade plantor av contortatall fortsätter att minska, men i långsammare takt, och utgör 1,7 procent. Antalet lövträdsplantor fortsätter vara lågt och utgör endast 0,6 procent.

För barrträdsplantor är täckrot, där en klump med torv omger rötterna, den helt dominerande produktionsmetoden. Tall och contortatall produceras i princip enbart som täckrot. Andelen granplantor som producerades som täckrot 2019 var 77 procent, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2018.  Majoriteten av andra barrträdsplantor samt lövträdsplantor producerades som barrot. Endast en liten del av barrträdsplantorna producerades som hybridplantor.

Den helt dominerande förökningsmetoden för barrträdsplantor var genom fröförökning. Andelen vegetativt förökade (sticklingar och liknande) barrträdsplantor var försvinnande liten.

Andelen barrträdsplantor som 2019 levererades med någon form av plantskydd var 54 procent och andelen obehandlade var 46 procent. Trenden att andelen med mekaniskt skydd (42 procent) ökar och andelen insekticidbehandlade (12 procent) minskar är tydlig. Jämfört med 2018 minskade andelen insekticidbehandlade plantor med 4 procent.

80 procent av de levererade skogsplantorna 2019 härstammade från svenska fröplantager, vilket är en ökning jämfört med 2018. Tallplantorna kommer nästan uteslutande (99 procent) från svenskt plantagefrö. Andelen granplantor från svenska fröplantager ökade till 67 procent 2019.

Under 2018 fördes det in knappt 48 miljoner plantor till Sverige från andra länder. Det innebär att 12 procent av de levererade plantorna 2018  hade åtminstone delvis producerats utanför Sverige. Införseln av frö till Sverige från utlandet landade 2018 på knappt 800 kg varav granfrö stod för knappt 730 kg.

Statistiken avser skogsplantor för användning i Sverige.  

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Förklaring:

Täckrot – Planta vars rötter omges av en odlingsklump som vanligtvis består av torv.

Hybridplanta – Omskolade täckrotsplantor på friland.

Barrot – Planta utan medföljande jord- eller torvklump kring rötterna.

 

Kontakt