Knärot på hösten

Ersättning i artskyddsärenden ska prövas av Högsta domstolen

Nyhet - 22 september 2022

Högsta domstolen kommer att pröva om en skogsägare har rätt till ersättning när Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken meddelat avverkningsförbud som är motiverat av artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser.

Högsta domstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett av de tre ersättningsmålen som Mark- och miljööverdomstolen avgjorde i december 2021. Domstolen kom då fram till att det i vissa fall, men inte alltid, kan finnas en rätt till ersättning med anledning av Skogsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 6 § miljöbalken som har med fridlysningsbestämmelserna att göra.

Samtliga tre mål överklagades till Högsta domstolen. Två överklagades av staten genom Kammarkollegiet och det tredje överklagades av markägarna.

Det målet som Högsta domstolen nu har meddelat prövningstillstånd i och kommer att ta upp till prövning är ärendet som gäller Skogsstyrelsens beslut om förbud mot avverkning på drygt 17 hektar med hänsyn till tjäder.

När det gäller de andra två ärendena har Högsta domstolen beslutat att prövningen av prövningstillståndsfrågan i de båda målen ska avvakta avgörandet i det ärende där domstolen har beviljat prövningstillstånd.

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.